W myśl art. 8 ust. 6 pkt 4, 4a i 4b SysUbSpołU w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2023 r., za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa się także:

1) wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

2) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;

3) komplementariusza w SKA.

Podmioty te muszą także płacić składkę zdrowotną. W tym przypadku podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 100% kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego (art. 81 ust. 2za ŚOZŚrPubU). Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy. Podstawa wymiaru stanowi w 2024 r. – kwota 7767,85 zł. Zatem składka zdrowotna wynosi 699,11 zł (7767, 85 zł x 9%).

Zatem w przypadku wspólników niektórych spółek: wspólnika spółki komandytowej (komandytariusz lub komplementariusz);wspólnika spółki jawnej będącej podatnikiem CIT; właściciel jednoosobowej spółki z o.o.; akcjonariusz prostej spółki akcyjnej; komplementariusze SKA – bez względu na otrzymywane wynagrodzenie czy przychody składka zdrowotna wymagalna jest w stałej kwocie 699, 11 zł miesięcznie w 2024 r. Zgłoszenia i odprowadzania składki zdrowotnej ww. przypadkach wspólnicy dokonują samodzielnie.

Warto tu zauważyć, akcjonariusze (osoby fizyczne) spółki akcyjnej nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, ani nie mają obowiązku odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 8 ust. 6 SysUbSpołU, wspólnicy (akcjonariusze) spółki akcyjnej nie zostali uznani za osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie podlegają również obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zbieg tytułów a składka zdrowotna

Zgodnie z art.82 ust. 3 ŚOZŚrPubU, składkę zdrowotną należy wpłacać z tytułu każdej spółki, w której jest się wspólnikiem. Nie dochodzi do zbiegu tytułów, tak jak ma to miejsce w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne. Jednak obowiązek opłacania wielokrotnej składki na ubezpieczenie zdrowotne od różnych rodzajów działalności występuje wyłącznie w przypadku osób, które nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej, a są jedynie wspólnikami w spółkach, o których mowa w art. 82 ust. 5, o ile przychody z tytułu uczestnictwa w tych spółkach nie są opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej. Zatem jeśli osoba fizyczna uzyskuje jednocześnie przychody z działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach ogólnych (np. opłacających podatek liniowy) lub ryczałtem ewidencjonowanym, to oznacza, że w przypadku gdy osoba ta oprócz prowadzenia kilku pozarolniczych działalności, z których przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej, np. będąc wspólnikiem w trzech jednoosobowych spółkach z o.o. oraz w jednej spółce komandytowej, prowadzi też działalność, z której przychody dla celów podatku dochodowego kwalifikowane są jako przychody z działalności gospodarczej (np. jednoosobowa działalność), to z tytułu prowadzonych trzech jednoosobowych spółek z o.o. oraz SK opłaca jedną składkę zdrowotną, naliczając ją od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a z działalności gospodarczej opłaca składkę zdrowotną naliczoną w sposób zależny od formy opodatkowania dochodów z tej działalności (takie stanowisko zajął Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji z 22.1.2024 r.,  DI/200000/43/19/2024).