Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o PPK, PFR ma obowiązek – w przypadku gdy w wyniku dokonanej weryfikacji dotyczącej tego, czy pracodawca utworzył PPK, okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarzadzanie PPK w terminie – wezwać (w formie pisemnej) podmiot zatrudniający do zawarcia w ciągu 30 dni umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Procedura opisana w art. 8 w najbliższych tygodniach i miesiącach obejmie przede wszystkim podmioty, które w 2021 r. tworzyły PPK, tj. najmniejsze podmioty sektora prywatnego, w tym mikroprzedsiębiorców (którzy zawierali umowy o zarządzanie PPK w kwietniu 2021 r.), a także jednostki sektora finansów publicznych (które zawierały umowę o zarządzanie PPK w marcu 2021 r.). Z informacji przekazywanych przez pracodawców wynika, że PFR nie wysyła jeszcze papierowych wezwań, co może oznaczać, iż oczekuje na nowelizacje, tak żeby dokonywać wezwań za pośrednictwem ZUS.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Nowelizacja nadaje nowe uprawnienia PFR

Zakończone prace nad nowelizacją polegają na nadaniu dodatkowych uprawnień PFR. Do ustawy z 2.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, po art. 31zy14 dodano art. 31zy15. Zgodnie z jego treścią w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, wezwanie, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o PPK, może być wysyłane z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS.

Jak procedura wysyłania wezwania będzie wyglądała w praktyce

W praktyce projektowana zmiana oznacza, że PFR przekaże Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nazwę i NIP podmiotu zatrudniającego, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o PPK a następnie ZUS udostępni wezwanie na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od otrzymania danych od PFR. Z tego wynika, że ZUS będzie musiał odczekać prawie trzy tygodnie zanim rozpocznie procedurę informowania i przekazywania pracodawcom informacji o wezwaniu do zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Wezwanie, które PFR będzie wysyłał we współpracy z ZUS, zgodne z art. 8 ust. 5 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, uznaje się za skutecznie doręczone w dwóch sytuacjach.

  1. w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  2. po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku jego nieodebrania.

Koszty obsługi związane z wzywaniem przez  ZUS za pośrednictwem profilu informacyjnego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powiększone o należny podatek od towarów i usług pokrywać ma PFR, co oznacza, że nie będzie to finansowane przez ZUS. Zgodnie z pierwotnym założeniem, ustawa miała stać się częścią porządku prawnego od 1.9.2021 r, ale Parlament nie zdążył jej uchwalić i dopiero w październiku wejdzie ona w życie. Warto podkreślić, że dzięki tej zmianie, PFR będzie mógł w sprawniejszy sposób wzywać pracodawców do zawierania umowy o zarządzanie PPK, czyli tworzenia PPK. Tymczasem kilkaset tysięcy pracodawców zwłaszcza najmniejszych podmiotów (pomijając mikroprzedsiębiorców, którzy mieli możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK) nie zawarło umowy o zarządzanie PPK. Brak zawarcia w terminie takiej umowy, poza opisywanym wezwaniem do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, może spowodować, że pracodawcy otrzymają karę grzywny w wysokości do 1,5% budżetu wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy.  

Ważne

Ustawa wchodzi w życie 14 dni po publikacji, co oznacza, że już w drugiej połowie października PFR za pośrednictwem ZUS będzie mógł rozpocząć wzywanie pracodawców, którzy nie utworzyli PPK do zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Polski Fundusz Rozwoju od 18.11.2021 r. wzywa pracodawców do zawarcia umowy o zarządzanie PPK