Przeliczenie stanu zatrudnienia

Wykonanie przeliczenie stanu zatrudnienia jest konieczne u wszystkich podmiotów prowadzących działalność socjalną:

  • nawet jeśli przez część 2023 r. zfśś był u pracodawców spoza sfery budżetowej zawieszony (w trybie zwykłym lub specjalnym na podstawie art. 15ge KoronawirusU, który nie może być dłużej stosowany wskutek odwołania 1.7.2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego),
  • z uwzględnieniem zmiany wysokości odpisów podstawowych od 1.7.2023 r.
Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Przeprowadzenie korekty odpisów na zfśs krok po kroku

Krok 1. Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach

Z uwagi na brak wytycznych w regulacjach zfśs do obliczania średniej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w poszczególnych miesiącach stosuje się metody statystyczne. Pracodawca, u którego stan zatrudnienia jest stabilny, powinien zatem użyć metody:

  • uproszczonej, w której dodaje stany dzienne z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca, a wynik dzieli przez 2, albo
  • średniej chronologicznej, wymagającej dodania stanów dziennych z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca, podzielenia uzyskanej sumy przez 2, dodania do otrzymanego wyniku stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca oraz podzielenia rezultatu przez 2.

Pracodawcom z dużą zmiennością liczby pracowników rekomenduje się natomiast metodę średniej arytmetycznej. Polega ona na dodaniu liczby pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) z każdego dnia danego miesiąca i podzieleniu uzyskanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych w tym miesiącu.

Krok 2. Wyliczenie faktycznej średniej liczby zatrudnionych

Żeby obliczyć faktyczną średnią liczbę zatrudnionych pracodawca dodaje przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach, a sumę dzielić przez 12. Wykonuje te działania zarówno wtedy, gdy zfśs dział u niego przez cały, jak i przez część 2023 r.

Krok 3. Korygowanie odpisów i zwiększeń

Pracodawca przeprowadza korektę w odniesieniu do faktycznej średniej liczby zatrudnionych osobno dla danej kategorii pracowników zatrudnionych w normalnych i szczególnych warunkach. Odrębnie weryfikuje też odpisy na pracowników młodocianych oraz zwiększenia na poszczególne grupy osób uprawnionych. To efekt obowiązywania odmiennych stawek odpisów i zwiększeń, przy czym w tym roku konieczne są dodatkowe dwa działania ze względu na zmianę odpisów i zwiększeń od 1.7.2023 r. W każdym trzeba użyć 6/12 jako odpowiednika dla okresu obowiązywania danej wysokości odpisów i zwiększeń, a uzyskane wyniki zsumować dla występujących u pracodawcy kategorii.

Przeliczone odpisy i zwiększenia w poszczególnych grupach należy dodać, a sumę porównać do kwot przekazanych na zfśs do 31 maja i 30 września. Niedopłatę należy przekazać na rachunek zfśs, a nadpłatę – z niego wycofać lub o jej wysokość zmniejszyć odpis na 2024 r.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Tabela. Odpisy na zfśs w 2023 r.

Odpisy podstawowe
Rodzaj odpisu Wysokość odpisu w okresie 1.1.–30.6.2023 Wysokość odpisu w okresie 1.7.–31.12.2023
Na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach 1662,97 zł 1914,34 zł
Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 2217,29 zł 2552,45 zł
Na jednego pracownika młodocianego 221,73 zł 255,25 zł
266,07 zł 306,29 zł
310,42 zł 357,34 zł
Zwiększenia odpisów podstawowych (tzw. odpisy fakultatywne)
Rodzaj zwiększenia Wysokość zwiększenia w okresie 1.1. – 30.6.2023 Wysokość zwiększenia w okresie 1.7. – 31.12.2023
Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 277,16 zł 319,06 zł
Na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej u pracodawcy 277,16 zł 319,06 zł
Na każdą zatrudnioną osobę u pracodawcy prowadzącego zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu 332,59 zł 382,87 zł

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób należy rozliczyć odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na koniec roku kalendarzowego?

Ustalenie kwoty odpisu podstawowego następuje na początku roku na podstawie planowanej przeciętnej liczby pracowników w roku kalendarzowym. Kwota ta podlega korekcie na koniec roku po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Na koniec roku pracodawca ustala faktyczną przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników i na podstawie tych danych koryguje wartość dokonanego odpisu. W tym celu powtarza działania matematyczne, które wykonuje się przy naliczeniu odpisu na dany rok, odprowadzonego na konto funduszu, z tą różnicą, że przeciętną liczbę planowanego zatrudnienia zastępuje przeciętną liczbą faktycznego zatrudnienia w zakładzie. Korekta powinna być dokonana do 31 grudnia danego roku.

Czy do przeciętnego zatrudnienia wlicza się zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych?

Do przeciętnego zatrudnienia nie wlicza się osób, z którymi pracodawca zawarł umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

Czy do przeciętnego zatrudnienia wlicza się pracowników młodocianych?

Pracowników młodocianych nie wlicza się do przeciętnego zatrudnienia ze względu na odmienny sposób naliczania odpisu.

Czy należy korygować odpis na emerytów i rencistów?

Zwiększenie lub zmniejszenie liczby emerytów w zakładzie pracy w ciągu roku kalendarzowego nie powoduje konieczności dokonania korekty odpisu na zfśs.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź