Zdaniem autora takie postępowanie jest prawidłowe, jeżeli statut fundacji przewiduje prowadzenie działalności m.in. w formie udzielania nieodpłatnych pożyczek, które są formą wsparcia w ramach realizacji celów statutowych fundacji. Jednak jeżeli takie pożyczki mają być oprocentowane, to statut powinien wskazywać to jako formę działalności gospodarczej rozumianej jako inna niż działalność pożytku publicznego. Pożyczki nie wykazuje się w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Zgodnie z art. 1 FundU fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Najistotniejszym, jak wiadomo, aktem ustrojowym każdej fundacji jest jej statut. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji (art. 5 ust. 1 FundU).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz
Ważne

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 zł (art. 5 ust. 5 FundU).

Fundacje są organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z art. 3 ust. 2 PożPubWolontU prowadzą działalność pożytku publicznego. Jak wiadomo, działalność pożytku publicznego może być nieodpłatna albo odpłatna, z tym że działalność odpłatną, czyli za wynagrodzeniem, zgodnie z art. 8 ust. 1 PożPubWolontU, można prowadzić tylko w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 PożPubWolontU. Udzielanie pożyczek za wynagrodzeniem (oprocentowanych) nie jest zadaniem ze sfery zadań publicznych, więc należy to traktować jako działalność gospodarczą.

Jeżeli chodzi o uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, organizacje wymienione w art. 10a PożPubWolontU mogą ją prowadzić w przypadku gdy m.in. osiągają przychody wyłącznie z:

1) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,

2) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,

3) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,

4) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

Wynika z tego, że odpłatne udzielanie pożyczek, czy też prowadzenie innej działalności gospodarczej, powoduje utratę możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Natomiast jeżeli, jak autor wspomniał wyżej, zgodnie ze statutem fundacja udziela nieoprocentowanych pożyczek w formie wsparcia w ramach prowadzonej statutowej działalności pożytku publicznego, to zdaniem autora nie ma to wpływu na możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów regulują przepisy ONPUproszczEwidR, z których wynika m.in., że uproszczona ewidencja obejmuje zbiory zapisów, obrotów (sum zapisów), które tworzą:

1) zestawienie przychodów i kosztów określone w załączniku nr 1 do ONPUproszczEwidR,

2) zestawienie przepływów finansowych określone w załączniku nr 2 do ONPUproszczEwidR,

3) karty przychodów pracownika,

4) wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

Sama kwota pożyczki nie jest ani przychodem ani kosztem uzyskania przychodów. W przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, kosztem może być ewentualnie kwota zapłaconych odsetek od pożyczki udzielonej organizacji. W opisanym przypadku udzielonej nieodpłatnej pożyczki nie księguje się w uproszczonej ewidencji.