Można zorganizować kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na takie szkolenie można wezwać pracownika zatrudnionego w formie zdalnej.

Zgodnie z art. 15zzzzzi ust. 1 i 2 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii lub stanu klęski żywiołowej oraz w okresie 60 dni od dnia odwołania tych stanów, zachowują ważność zaświadczenia o:

1) ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;

2) ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz

3) zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 882 ze zm.), którego ważność upłynęła w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zachowuje ważność jeszcze przez 12 miesięcy od odwołania tych stanów.

Dokumenty potwierdzające określone uprawnienia lub kwalifikacje, wydane na podstawie aktów wykonawczych wydanych w oparciu o art. 23715 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), których ważność upłynęła po 7.3.2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Przypomnijmy przepisy § 26 ust. 13 pkt 7 i 12 rozporządzenia RM z 26.2.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367), gdzie zapisano, że zakazu dotyczącego organizowania zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju nie stosuje się w przypadku przeprowadzania między innymi:

1) kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

2) szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp.

Możemy zorganizować kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy bądź w ramach instruktażu ogólnego przeszkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych bhp za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, ale udzielanie pierwszej pomocy ma w dużej części aspekt praktyczny, tak, że szkolenie online nie do końca spełni swoją rolę. Pamiętajmy, że uczestnicy szkolenia powinni:

1) zachować odległość 1,5 m między sobą oraz

2) zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki.

Muszą być też zapewnione środki do dezynfekcji rąk bądź rękawiczki jednorazowe.