Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych powinno być prowadzone w formie instruktażu (chyba że przepisy dotyczące szkoleń bhp zostaną zmienione). Szkolenie on-line jest możliwe tylko dla tych grup pracowników, których szkolenia mogą odbywać się w formie samokształcenia kierowanego, czyli wszystkich poza pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie w dziedzinie bhp

Organizację szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa Kodeks pracy oraz rozporządzenie MGiP z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Wspomniane rozporządzenie normuje m.in. zakres i częstotliwość organizowania takich szkoleń, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania takich szkoleń, a także formę, w jakiej szkolenia w dziedzinie bhp powinny się odbywać. W okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego wspomniane przepisy zostały czasowo zmodyfikowane w ten sposób, że zawieszono obowiązek szkoleń okresowych, a szkolenia wstępne można było (i póki co jeszcze można) prowadzić w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1.7.2023 r. organizacja szkoleń w dziedzinie bhp powinna powrócić do kształtu sprzed pandemii, a pracodawcy będą mieli 60 dni na organizację szkoleń (art. 12e KoronawirusU).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Forma szkolenia okresowego

Wspomniane rozporządzenie MGiP z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa m.in. formy, w których szkolenia okresowe mogą być organizowane. Są to:

1) instruktaż – czyli forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) kurs – czyli forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) samokształcenie kierowane – czyli forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców;

4) seminarium – czyli forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych powinno być prowadzone w formie instruktażu (§ 15 ust. 1 SzkolBHPR). Szczegółowe „wytyczne” do każdego ze szkoleń bhp, określające m.in. formę, w jakiej ma być prowadzone, zawiera załącznik nr 1 do SzkolBHPR. „Wytyczne” te potwierdzają, że szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być zorganizowane w formie instruktażu, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno być realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych (pkt.V.3. załącznika nr 1 do SzkolBHPR). Dla pozostałych grup pracowników dopuszcza się zorganizowanie szkolenia w formie samokształcenia kierowanego, które może być przeprowadzone on-line (§ 15 ust. 2 SzkolBHPR).

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź