W opisanej sytuacji pracownik powinien ponownie zostać skierowany na wstępne badania lekarskie z uwzględnieniem wszystkich czynników szkodliwych.

Stosownie do postanowień art. 229 KP, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.5.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 607 ze zm.). Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań: (1) wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe; (2) okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy, oraz (3) kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz
Ważne

Zgodnie art. 229 § 4 KP, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Sporządzając skierowanie na badania profilaktyczne, pracodawca powinien w nim m.in. określić:

1) rodzaj pracy,

2) podstawowe czynności oraz

3) sposób i czas ich wykonywania.

Nie oznacza to jednak, że w skierowaniu należy wymieniać wszelkie możliwe czynności, jakie pracownik jest obowiązany wykonywać zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków, ale jedynie te, które mogą mieć znaczenie dla lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne i mogą wpłynąć na wynik. Ponadto, dokonując opisu warunków pracy w skierowaniu, należy podać m.in. informacje o występujących na stanowisku pracy czynnikach szkodliwych dla zdrowia ze wskazaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na tych stanowiskach.

Ważne

W przypadku zmiany narażeń występujących na stanowisku pracy pracownik powinien ponownie zostać skierowany na wstępne badania lekarskie z uwzględnieniem wszystkich czynników szkodliwych, które na danym stanowisku występują.