Na samym początku dokonujemy przeksięgowania kosztów i przychodów na wynik finansowy. W przypadku osiągnięcia przez spółkę zysku – na koncie 860 (wynik finansowy) wykazane jest saldo po stronie Ma, natomiast w przypadku straty na koncie 860 (wynik finansowy) wykazywane jest saldo po stronie Wn.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

W myśl art. 53 ust. 1 RachunkU – roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Przy zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – organ zatwierdzający decyduje poprzez uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. W dniu zgromadzenia wspólników należy dokonać przeksięgowania wyniku finansowego z konta 860 na konto 820 (rozliczenie wyniku finansowego).

Zysk – Wn 860 (wynik finansowy) / Ma 820 (rozliczenie wyniku finansowego)

Strata – Wn 820 (rozliczenie wyniku finansowego) / Ma 860 (wynik finansowy)

Następnie, w zależności od postanowienia uchwały dokonujemy kolejnych przeksięgowań z konta 820 rozliczenie wyniku finansowego.

Wypłata zysku dla wspólników:

Wn 820 (rozliczenie wyniku finansowego) / Ma 249 (pozostałe rozrachunki ze wspólnikami)

Wn 249 (pozostałe rozrachunki ze wspólnikami) / Ma 130 (Rachunek bankowy) – kwota pomniejszona o podatek PIT 8AR

Księgowanie dokumentu PK rozliczającego kwotę zryczałtowanego podatku PIT 8AR

Wn 249 (pozostałe rozrachunki ze wspólnikami) – kwota podatku PIT 8AR / Ma 220 (rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt. PIT 8AR)

Wn 220 (rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt. PIT 8AR) / Ma 130 (Rachunek bankowy) – płatność podatku PIT 8AR do urzędu skarbowego

Przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy

Wn 820 (rozliczenie wyniku finansowego) / Ma 803 (Kapitał rezerwowy)

Jeżeli powstała strata, to istotne jest jaka uchwała została podjęta w związku z jej pokryciem. Najczęściej jest to pokrycie straty z zysków lat przyszłych, wówczas pozostajemy przy saldzie na koncie 820 (rozliczenie wyniku finansowego), które zostanie rozliczone w przyszłym okresie kiedy spółka osiągnie zysk.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Rozliczenie podatkowe

W aspekcie podatkowym przychody uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej – podlegają opodatkowaniu analogicznie jak przychody z udziału w zyskach osób prawnych, co wiążę się z obowiązkiem poboru przez spółkę i odprowadzenia do US zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od dokonywanych wypłat zgodnie z art. 26 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU. Należy jednak mieć na uwadze, iż rzeczywiste obciążenia podatkowe wspólników mogą być niższe, a w niektórych przypadkach podatek może nie wystąpić. Ulgi są zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej przez wspólnika w spółce.

Dla ograniczenia obciążeń podatkowych komandytariuszy wprowadzone zostało zwolnienie od podatku, co wynika z literalnego brzmienia art. 22 ust. 4e PDOPrU. Dotyczy ono kwoty stanowiącej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym. Jeżeli podatnik jest komandytariuszem w kilku spółkach, zwolnienie dotyczy przychodu z udziału w zyskach w każdej z nich. Jednocześnie ustawodawca ograniczył możliwość korzystania z tego zwolnienia. W świetle art. 22 ust. 4f PDOPrU – nie ma ono zastosowania, gdy komandytariusz:

1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2) jest członkiem zarządu:

a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3) jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Do komplementariuszy spółek komandytowych mają natomiast zastosowanie przepisy art. 22 ust. 1a-1e PDOPrU, z których wynika, iż zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty obliczonego podatku. W przypadku komplementariusza uzyskującego przychody z tytułu prawa do udziału w zysku w więcej niż jednej spółce komandytowej, pomniejszenie przysługuje w odniesieniu do podatku od przychodów uzyskiwanych odrębnie z każdej z tych spółek.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź