Zgodnie z art. 31y ust. 1 KoronawirusU, w okresie od 31.3.2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu, terminy do raportowania schematów podatkowych innych niż transgraniczne.

Po odwołaniu stanu epidemii przyjęto, iż z uwagi na 30-dniowy termin na dopełnienie obowiązku w zakresie złożenia MDR (dla korzystających, promotorów oraz wspomagających) nie rozpoczęty z powodu pandemii, rozpocznie swój bieg 1.8.2023 r., tym samym z obowiązku tego trzeba będzie się wywiązać do 30.8.2023 r. włącznie. Zdaniem praktyków termin ten dotyczy zarówno MDR-1, jak i MDR-3.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Jak stanowi art. 86j § 1 OrdPU – korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego przekazuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację, według ustalonego wzoru o zastosowaniu schematu podatkowego zawierającą:

1. NSP tego schematu podatkowego;

2. wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego – jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.

Ustawowy termin złożenia informacji MDR-3 kończy się wraz z upływem terminu na złożenie deklaracji podatkowej dotyczącej okresu rozliczeniowego. W większości sytuacji termin deklaracji rocznych został przez podatników złożony.

Część doktryny opowiadała się, iż termin na złożenie MDR-3 powinien wynosić tyle dni od odwieszenia terminów raportowych, ile czasu mieli podatnicy na złożenie poszczególnych deklaracji podatkowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego (czyli np. w zakresie korzyści na gruncie CIT – co do zasady 3 miesiące od odwieszenia terminów), bezpiecznie jednak jednaj przyjąć relatywnie krótki termin. Podnoszono również głosy by MF wypowiedziało się jak terminy raportowania schematów podatkowych powinny być określone.

W pytaniach i odpowiedziach w zakresie terminów raportowania, dostępnych na stronie https://www.podatki.gov.pl/mdr/kontakt/#ukryta-tresc-49, które nie stanowi wiążącej formy interpretacji przepisów podatkowych wskazano, iż:

„W konsekwencji, terminy na złożenie do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne, dla terminów nierozpoczętych, będą kształtowały się następująco:

  • nie później niż do 5.8.2023 r.:

— dla wspomagających, w sytuacji, gdy wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy (MDR – 2);

  • do 30.8.2023 r.:

— dla promotorów (MDR – 1 i MDR – 2),

— dla wspomagających (MDR – 1),

— dla korzystających (MDR – 1),

— dla wspomagających, którzy nie zostali zwolnieni przez korzystającego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (MDR – 2),

— dla promotorów i wspomagających, którzy udostępnili schemat podatkowy standaryzowany w trakcie drugiego kwartału 2023 r. oraz w kwartałach wcześniejszych, w których terminy na raportowanie podlegały zawieszeniu (MDR – 4)”.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Równocześnie MF w doniesieniach prasowych wskazało, iż termin złożenia MDR-3 upływa 1 sierpnia b.r. Termin ten odnosi się do informacji dotyczących korzyści podatkowych uzyskiwanych w 2022 r. i w latach wcześniejszych. MF przyjęło bowiem, iż termin deklaracji za poprzednie okresy podatkowe już minęły, w związku z tym termin na raportowaniem MDR-3 za okres pandemii upływa 1.8.2023 r.