W myśl art. 30da ust. 14 PDOFizU, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-NZ), o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków. Deklarację należy złożyć do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł, oraz w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeśli po tym miesiącu przenoszone będą kolejne składniki majątku, wówczas podatnicy mają obowiązek złożyć deklarację do 7. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym są przenoszone składniki.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 27.6.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1204), które było zmienione rozporządzeniem z 21.12.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2409) został przedłużony termin, o którym mowa w art. 30da ust. 14 PDOFizU, do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utraci w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem, w przypadku gdy utrata tego składnika nastąpi przed 1.12.2023 r., lub do 31.12.2023 r. w pozostałych przypadkach.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Jak informuje Ministerstwo Finansów, przedłużenie terminu zapłaty podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków do czasu zbycia składnika majątku lub jego utraty w inny sposób (np. umorzenie lub wykup) miało na celu ułatwienie podatnikom wykonania zobowiązania podatkowego (zapłaty podatku) do czasu otrzymania przez nich środków pieniężnych (w przypadku, gdy utrata ma charakter odpłatny) lub gdy podatnicy zdecydują się nieodpłatnie przekazać majątek (np. w formie darowizny). Taki sposób realizacji poboru podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków znajduje aprobatę w orzecznictwie TSUE.

Przygotowane kolejne rozporządzenie Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków przewiduje przedłużenie terminu do wpłaty podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków o następne 2 lata. Oznacza to, że podatek należny od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikających z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1.1.2019 r. do 30.11.2025 r. podatnik będzie płacił do 31.12.2025 r. Natomiast podatek z niezrealizowanych zysków od składników majątku, które zostaną utracone przed 1.12.2025 r., będzie płatny do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata przez podatnika w całości lub części tego składnika majątku.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź