Najważniejsze zmiany wprowadzone w drodze ustawy polegają na:

 1. ustanowieniu zasady wedle której podatnik podatku od towarów i usług jest obowiązany do wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, z zastrzeżeniem utrzymania zasady wystawiania faktury elektronicznej lub faktury w postaci papierowej:
 2. przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (będzie mógł jednak wystawiać faktury ustrukturyzowane),
 3. przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę (będzie mógł jednak wystawiać faktury ustrukturyzowane),
 4. przez podatnika korzystającego z procedur szczególnych,
 5. na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
 6. przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 7. wprowadzeniu zasady, że faktura VAT RR oraz faktura VAT RR KOREKTA mogą być wystawianie przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur jedynie za zgodą rolnika ryczałtowego;
 8. skróceniu z 60 do 40 dni podstawowego terminu zwrotu podatnikowi podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym;
 9. ustanowieniu zasady wyłącznej elektronizacji obsługi wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towaru.
Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Ustawa przewiduje możliwość wystawiania faktur elektronicznych lub faktur w postaci papierowej w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. przez podatników obowiązanych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jeżeli:

 1. dokonywana przez nich sprzedaż jest zwolniona od podatku lub wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku,
 2. dokonują czynności dokumentowanych fakturami uproszczonymi,
 3. dokonują czynności dokumentowanych fakturami wystawionymi przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ustawa wchodzi w życie z 1.7.2024 r.

Źródło: Prezydent RP