Składka zdrowotna

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie pomniejszają przychodu o koszty jego uzyskania. Podatek zatem nie jest płacony od dochodu, a od przychodu. Stawka ryczałtu zależna jest od faktycznie wykonywanych świadczeń. Stawki ryczałtu są zróżnicowane. Od 1.1.2022 r. ryczałtowcy będą obciążeni dodatkowo składką zdrowotną, uzależnioną od stawki ryczałtu. Osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą opłacać miesięcznie składkę od przychodu. W tym przypadku składka będzie obliczana w wysokości 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

Z uzasadnienia projektu do nowego ładu nie wynika, w jaki sposób ma być liczona składka zdrowotna w przypadku podatnika, który w ciągu danego miesiąca osiąga przychód, do którego zastosowanie ma kilka różnych stawek ryczałtu. W takim wypadku najprawdopodobniej stawka składki zdrowotnej będzie liczona jako 1/3 sumy stawek ryczałtu w danym miesiącu.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Ulga na zabytki

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą mieli możliwość skorzystania z nowej ulg – tzw. ulga na zabytki.

Podatnik, aby móc skorzystać z tej ulgi powinien ponieść wydatki na:

  • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytkowego budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków;
  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków,
  • odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w zabytkowym budynku pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim.

Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% udokumentowanych wydatków.

Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy

Podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego będą mieli możliwość jako formę opodatkowania wybrać jedynie ryczałt. Rozliczanie najmu prywatnego na zasadach ogólnych będzie niemożliwe. Wszyscy podatnicy osiągający przychody z tego tytułu będą stosowali takie same zasady opodatkowania tych przychodów. Przychody te będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt dla przychodów z tego tytułu nie ulega zmianie i będzie wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Obniżone stawki ryczałtu

Ustawodawca planuje obniżyć stawki ryczałtu, ale tylko dla niektórych zawodów. 14% stawka będzie dotyczyła przede wszystkim osób wykonujących zawody medyczne, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, oraz zawody techniczne, tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych. Dodatkowo przychody osiągane ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), opodatkowane będą według jednej, 14% stawki ryczałtu niezależnie od tego, czy świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych. Podobnie, według tej samej stawki opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

12% stawka zostaną objęte przychody związane ze świadczeniem usług w obszarze IT.

Opodatkowanie lekarzy ryczałtem od 1.1.2022 r.

Zmiany w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej

Ustawodawca chce uniemożliwić podatnikom wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania. Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej ma dotyczyć jedynie  podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować jej stosowanie. W konsekwencji od 1.1.2022 r. żaden podatnik nie będzie mógł złożyć wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Podsumowanie

Nowy Ład wprowadza wiele zmian również wśród podatników objętych ryczałtem. W związku z preferencyjnym obliczaniem składki zdrowotnej w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może się okazać, że będzie to korzysta forma opodatkowania przychodów. Dodatkowo od 1.1.2021 r. więcej podatników będzie mogło wybrać tę formę opodatkowania.

Opodatkowanie lekarzy kartą podatkową od 1.1.2022 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis Ksiegowość Kadry Biznes. Zaloguj się lub kup dostęp