1. Zmiany w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych

Składka zdrowotna w przychodach z działalności gospodarczej 

Polski Ład zakłada zmianę zasad podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez przedsiębiorców. Osoby uzyskujące przychody z działalności gospodarczej mają odprowadzać składkę zdrowotną proporcjonalną do osiąganych dochodów. Co więcej, znaczną część składki zdrowotnej można w obecnym stanie prawnym odliczyć od podatku, co powoduje, że składka ta kosztuje podatnika miesięcznie około 50 zł. Polski Ład likwiduje możliwość tego odliczenia.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych wysokość składki zdrowotnej po wprowadzeniu Polskiego Ładu ma być wyliczana jako 9% naszego dochodu. Dla przedsiębiorcy, który w ciągu roku osiągnie 100 tys. dochodu będzie to oznaczać 2-krotny wzrost – 9000 zł składki zdrowotnej (obecnie 4581,72 zł).

Podatek liniowy

Podatek liniowy – przedsiębiorcy rozliczający się na podatku liniowym będą mogli skorzystać z niższej wysokości składki zdrowotnej – 4,9% dochodu.

Ryczałt

Inaczej ma wyglądać sytuacja w przypadku ryczałtu. Tutaj składka zdrowotna obliczana będzie na podstawie naszego rocznego przychodu:

 • do 60 tys. przychodu rocznie składka zdrowotna wyniesie 305,56 zł,
 • do 300 tys. zł przychodu rocznie będzie to 509,27 zł,
 • powyżej 300 tys. zł rocznie już 916,68 zł. Ryczałtowcy, podobnie jak przedsiębiorcy na zasadach ogólnych i liniowce, również nie będą mogli odliczyć tej składki od podatku.
Ważne

Ryczałtowcy, podobnie jak przedsiębiorcy na zasadach ogólnych i podatku liniowym, również nie będą mogli odliczyć tej składki od podatku.

 

Minimalna kwota składki zdrowotnej 

Ponadto, wprowadzona została minimalna kwota składki zdrowotnej, która wynosić będzie 9% minimalnego wynagrodzenia. W 2022 roku wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 3010 zł, w związku z czym minimalna kwota składki zdrowotnej wyniesie 270,90 zł. Oznacza to, że składka minimalna obowiązywać będzie dla miesięcznych dochodów w przedziale od 0 zł do 5510 zł. Dla dochodów powyżej 5510 zł, składka naliczana będzie jako 4,9% dochodu.

Sposobem, żeby uratować składkę grudniową jest wpłata jej 31 grudnia. W takiej sytuacji będzie uwzględnienie jej w rozliczaniu styczniowym. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej wskazuje maksymalne terminy zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. To oznacza, że składkę za grudzień 2021 r. można zapłacić np. 31 grudnia, nie trzeba czekać do stycznia. Przedsiębiorca będzie mógł ją wówczas odliczyć od podatku za 2021 r. na dotychczasowych zasadach. Warto też zwrócić uwagę, że w zeznaniu za 2021 r. wykaże wówczas nie 12, ale 13 składek zdrowotnych, łącznie z zapłaconą w styczniu 2021 r. składką za grudzień 2020 r.

Ustalenie podstawy do ubezpieczeń zdrowotnych

Dochód, stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy ustalić następująco:

1) w pierwszym miesiącu opłacania składki zdrowotnej będzie to wynik pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszy uzyskania przychodu;
2) w kolejnych miesiącach wynik ten pomniejsza się dodatkowo o zapłacone ubezpieczenie społeczne, jeśli nie zostało zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
3) dochód za kolejne miesiące ustala się narastająco jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych od początku roku i sumą kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu PDOFizU, poniesionych od początku roku;
4) tak ustalony dochód pomniejsza się o sumę dochodów za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach.

Przykład

Przykładowe wyliczenia składki zdrowotnej:

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym będzie wyglądać następująco:

Podatek liniowy

Dochód miesięczny Składka zdrowotna
do 5510 zł 270,90 zł
8000 zł 392 zł
10 000 zł 490 zł
12 000 zł 588 zł
15 000 zł 735 zł
20 000 zł 980 zł

 

Zasady ogólne

Dochód miesięczny Składka zdrowotna
do 3010 zł (minimalne wynagrodzenie) 270,90 zł
5000 zł 450 zł
10 000 zł 900 zł
12 000 zł 1080 zł
15 000 zł 1350 zł
20 000 zł 1800 zł

 

 

Składka zdrowotna przy kilku działalnościach

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowy albo podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów.

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, dla ustalenia limitu przychodów warunkujących wysokość składki przyjmuje się sumę przychodów z tych działalności.

Przedsiębiorca na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek przekazać informację i przedstawić dokumenty potwierdzające stosowaną formę opodatkowania oraz wysokość przychodu lub dochodu z pozarolniczej działalności stanowiącego podstawę wymiaru składki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Obowiązki ZUS

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, będą zobowiązani do comiesięcznego raportowania do ZUS informacji o poziomie uzyskanego dochodu. Od jego wysokości uzależniona będzie wysokość kwoty składki zdrowotnej, jaką będzie trzeba uiścić do ZUS.

Terminy płatności ZUS zostały ujednolicone i ustalone na 20. dzień miesiąca.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Zmiany w składce zdrowotnej od 1.1.2022 r. Ekspert Legalis Księgowość Kadry Biznes Oskar Sobolewski

2. Zmiany w formach opodatkowania

Formy opodatkowania

W zakresie podatku liniowego i ryczałtu nie dokonano większych zmian. Natomiast w zakresie podatku dochodowego na zasadach ogólnych kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorców w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym ma.:

 • podniesienie tzw. II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł;
 • podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł dla rozliczających się na skali podatkowej

Kwota wolna od podatku to roczny limit zarobków, do przekroczenia którego nie płaci się podatku PIT.

W pierwszym progu zaliczka wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek. Natomiast w drugim progu jest to kwota 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Ważne

W zakresie karty podatkowej nastąpiła likwidacja możliwości wyboru karty podatkowej jako sposobu rozliczania się z fiskusem (ograniczenie nie obejmie tych, którzy już dziś rozliczają się w ten sposób).

Ulga dla klasy średniej 

Ulga polegać ma na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona będzie od poziomu rocznych przychodów. Przy czym nie chodzi o każdy rodzaj przychodów a wyłącznie o przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 PDOFizU, czyli podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku. Prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody w wysokości mieszącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

Ważne

W sytuacji, gdy podatnik przekroczy wskazany limit nawet o złotówkę, straci prawo do całej ulgi. W rezultacie, w rocznym PIT będzie musiał skorygować zapłacone wcześniej zaliczki na PIT i zapłacić wyższy podatek ulgę będzie można bowiem rozliczać miesięcznie i rocznie.

3. Zmiany w płatnościach

Terminal online

Zgodnie z art. 19a ust. 3 PrPrzed przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 VATU, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Zgodnie z przepisami od 1.7.2022 r. praca kasy fiskalnej działającej w trybie online będzie musiała być zintegrowana z terminalem płatniczym. Za niedopełnienie tego obowiązku będzie grozić kara w wysokości 5 tys. zł, która wynika z art. 111 ust. 6kb VATU dodaje się ust. 6kb. Zgodnie z nim w przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew art. 19a ust. 3 PrPrzed, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu, którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

 

Obowiązek wpłat bezgotówkowych

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 2 PrPrzed, przedsiębiorca dokonujący sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej powinien zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego.

Zgodnie z tą ustawą instrument płatniczy ma szerokie znaczenie, obejmując zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego; Tak więc pojęcie instrumentu płatniczego dotyczy nie tylko kart płatniczych, ale także np. tzw. elektronicznych portmonetek.

Oznacza to obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu UsłPłU (np. karty płatniczej, karty wirtualnej czy elektronicznej karty przedpłaconej).

Z zakresu proponowanej regulacji wyłączono przedsiębiorców niemających obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Co istotne, wobec podatników, którzy wbrew wprowadzonemu obowiązkowi, nie zapewnią możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych, przewidziano wprowadzenie rozwiązań mających na celu czasowe ograniczenie niektórych preferencji w VAT takich jak:

 • czasowe wyłączenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych
 • czasowe wyłączenie prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym.

 

Ulga na nabycie terminalu płatniczego

Przedsiębiorcy, którzy dokonają zakupu terminala płatniczego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą liczyć na ulgę.

Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:
1) 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów,
2) 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określonych w pkt 1.

 

Limity płatności

Limit płatności gotówką zmniejszony z 15 000 do 8000 zł

W obecnym stanie prawnym przepisy PrPrzed (art. 19 pkt 2) stanowią, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu przedmiotowy limit zmniejszy się do 8000 zł.

Ważne

Przedsiębiorcy regulujący należności dotyczące transakcji związanych z wykonywaną działalnością o wartości przekraczającej 8000 zł gotówką poniosą określone sankcje podatkowe.

 

Zgodnie z art. 22p ust. 1 PDOFizU, odpowiednio podatnicy oraz podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca wyżej opisanej transakcji:
1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na tzw. białej liście podatników VAT – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” została dokonana z pominięciem tego mechanizmu.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Limit wartości transakcji B2C 

W przypadku transakcji z udziałem konsumentów wprowadzono limit wartości transakcji B2C, powyżej którego konsumenci są obowiązani dokonywać płatności z tytułu tych transakcji za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Zgodnie z nowelizowanymi przepisami PrKonsU (art. 7b), konsument będzie obowiązany dokonywać płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy 20 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

4. Zmiany w zakresie opodatkowania zbycia składników majątku wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej

w obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 PDOFizU za przychód z działalności gospodarczej uznaje się również „przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą”. Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej i przekazanie go na cele osobiste podatnika nie jest odpłatnym zbyciem, wobec czego nie powoduje powstania przychodu podatkowego.

W odniesieniu jednak do rzeczy wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej na podstawie leasingu operacyjnego, w sytuacji, gdy leasingobiorca wykupi taki składnik do majątku prywatnego, przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej, a po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia nie jest opodatkowany.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor KIS, w piśmie z 9.12.2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.617.2020.1.LS, w którym możemy przeczytać:

„(…) Sprzedaż przedmiotowego samochodu należy w opisanych przez Wnioskodawcę okolicznościach zdarzenia przyszłego zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d PDOFizU, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji przychód nie powstanie, jeżeli zbycie rzeczy będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie (wykup z leasingu). Natomiast w przypadku sprzedaży przedmiotowego samochodu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup z leasingu) powstanie obowiązek podatkowy na podstawie ww. przepisu. (…)”.

Od nowego roku ulegnie to zmianie. Ministerstwo Finansów uniemożliwiło podatnikom korzystanie z powyższej preferencji. Zgodnie nowym brzmieniem art. 14 ust. 2 pkt 19 PDOFizU sprzedaż wykupionych z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego środków trwałych (np. samochodów), o ile nastąpi w przeciągu 6 lat od wycofania ich z działalności gospodarczej, będzie generowała przychód z działalności gospodarczej.

 

5. Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej

Wartość początkowa składników majątku, które są wnoszone do spółki, a które były użytkowane przed tym wniesieniem

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 22g ust. 1 pkt 1 PDOFizU Ministerstwo Finansów planuje dokonanie zmiany w określaniu wartości początkowej składników majątku, które są wnoszone do spółki, a które były użytkowane przed tym wniesieniem.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, dla celów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, za wartość początkową przyjmuje się m.in. cenę zakupu. Co za tym idzie nawet w sytuacji, gdy środek trwały jest przyjmowany do używania po kilku latach, odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane od jego początkowej wartości, co niewątpliwie jest podejściem korzystnym dla podatników. Zmiana zakłada, by w sytuacji wprowadzenia do działalności gospodarczej składnika majątku, który uprzednio był wykorzystywany przez osobę fizyczną do celów prywatnych, jego wartość początkowa była równa jego cenie zakupu lub wartości rynkowej, jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu.

Amortyzacja nieruchomości

Całkowity zakaz amortyzacji prywatnych mieszkań 

W obecnym stanie prawnym, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w domu, może zaliczyć amortyzację lokalu mieszkalnego do kosztów uzyskania przychodu.

W wyniku nowelizacji przepisów w ramach Polskiego Ładu art. 22c pkt 2 PDOFizU otrzymał nowe brzmienie, w związku z czym amortyzacji nie będą podlegały:

 • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami;
 • lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość;
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z pierwotnymi założeniami ustawy całkowity zakaz amortyzacji prywatnych mieszkań miał zacząć obowiązywać już od stycznia 2022 roku.

Jednak w ustawie „Polski Ład” został dodany art. 71 ust. 2 wskazujący na istnienie przepisów przejściowych, zgodnie z którymi podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 roku, zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1.1.2022 roku.

6. Zmiany w zakresie opodatkowania najmu

Najem jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jako odrębne źródło przychodów 

Najem dla celów podatkowych może być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jako odrębne źródło przychodów. Wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem. Nie dotyczy to jedynie przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 PDOFizU odrębnym źródłem przychodów są określone:

 • w pkt 3 tego przepisu: pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • w pkt 6 wskazanego przepisu: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W myśl aktualnie obowiązującego art. 9a ust. 6 PDOFizU dochody osiągane przez podatników z najmu prywatnego (czyli ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6), są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy wybiorą opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zatem obecnie podatnicy mogą wybrać, w jaki sposób chcą opodatkować przychody z najmu:

 • na zasadach ogólnych – opodatkowanych wg skali podatkowej, gdzie podatek jest obliczany od dochodu będącego różnicą pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym. Rozliczenia rocznego dokonuje się na formularzu PIT-36 składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 • na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego – gdzie podatek obliczany jest od przychodu bez możliwości uwzględnienia kosztów podatkowych. Rozliczenia rocznego dokonuje się na formularzu PIT-28 składanym do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ryczałt jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego od 2023 r.

W obecnym stanie prawnym PDOFizU do opodatkowania takich przychodów nakazuje stosować zasady ogólne (skalę podatkową 17/32%), dając jednak podatnikom możliwość wyboru alternatywnej formy opodatkowania – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. „Polski Ład” wprowadza zasadnicze zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego. Od 2023 r. domyślną i jedyną formą zostanie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obliczany na dotychczasowych zasadach (8,5% i 12,5%).

Ważne

Jeżeli jednak opodatkowując dotychczas najem prywatny za pomocą skali podatnik poniósł stratę (lub poniesie ją w roku 2021 lub 2022), to po przejściu na ryczałt od 2023 r. może taką stratę rozliczyć w kolejnych latach na zasadach ogólnych, pomniejszając stosownie przychód do opodatkowania. Możliwość rozliczania w ten sposób straty po zmianie formy opodatkowania na ryczałt możliwa jest także w przypadku działalności gospodarczej.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

7. Zmiany w zakresie ulg

Ulga na prototyp

Możliwość odliczenia dodatkowych 30% wydatków od podstawy opodatkowania 

Ulga na prototypy dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera poniesione przez podatnika koszty na etapie testowania wynalazku, przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę i wprowadzeniem go na rynek. Firma, która zdecyduje się przygotować prototyp, może zaliczyć wydatki poniesione na jego wytworzenie w koszty uzyskania przychodu. Teraz dodatkowo z tytułu ulgi na prototyp zyska możliwość odliczenia dodatkowych 30% wydatków od podstawy opodatkowania (nie więcej jednak niż 10% dochodu).

Produkcja próbna to etap rozruchu technologicznego produkcji, w trakcie którego nie są już wymagane dalsze prace projektowo-konstrukcyjne czy prace inżynieryjne. Zatem ulga ta będzie obejmować swoim zakresem koszty produkcji próbnej aż do momentu rozpoczęcia produkcji właściwej nowego produktu.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu obejmuje działania podejmowane przez podatników w celu uzyskania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie certyfikatów i zezwoleń dotyczących nowego produktu (chodzi o certyfikaty i zezwolenia, których uzyskanie warunkuje możliwość sprzedaży nowego produktu).

Kiedy będzie możliwe odliczenie kosztów kwalifikowanych 

Możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych będzie występować, jeżeli:

 • w roku podatkowym, za który będzie dokonane odliczenie, koszty te zostały faktycznie poniesione oraz
 • koszty nie zostaną podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały uprzednio odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
Ważne

W przypadku poniesienia straty lub uzyskania dochodów niższych niż przysługujące w ramach tego rozwiązania, podatnik będzie miał prawo do skorzystania z ulgi w okresie kolejnych 2 lat podatkowych.

Ulga na robotyzację

Wydatki kwalifikowane w ramach ulgi na robotyzację 

Z ulgi na robotyzację skorzysta przedsiębiorca, który będzie automatyzował swoją produkcję, tj. zakupi i zaimplementuje robota przemysłowego.

Zgodnie z zapowiedziami za wydatki kwalifikowane w ramach ulgi na robotyzację będą uważane m.in.:
1) koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn i urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które będą służyć ergonomii i bezpieczeństwu pracy w odniesieniu do tych stanowisk pracy, gdzie będzie zachodzić interakcja człowieka z robotem przemysłowym; maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych,
2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych,
3) koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, oraz
4) opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.

Definicja robota przemysłowego oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych

W nowych przepisach pojawiła się także definicja robota przemysłowego oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych:

Robot przemysłowy – automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
2) jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
4) jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane – to w szczególności jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu, pozycjonery jedno- i wieloosiowe, tory jezdne, słupowysięgniki, obrotniki, nastawniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze złącza kolizyjne. Ponadto, definicja obejmuje efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:
1) nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,
2) obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Ważne

W rezultacie ulgi na robotyzację przedsiębiorca będzie uprawniony do odliczenia od dochodu dodatkowo 50% powyżej wskazanych kosztów. Aby skorzystać z tej ulgi, wydatki powinny być poniesione po 1.1.2022 r. Odliczenie pilotażowo będzie miało zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026.

 

Ulga na innowacyjnych pracowników

W ramach nowych rozwiązań ma zacząć funkcjonować tzw. ulga na innowacyjnych pracowników, która ma ułatwić konkurowanie przedsiębiorcom o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach. W ramach tej ulgi podatnik będący płatnikiem, który jednocześnie:

 • prowadzi działalność B+R oraz
 • zatrudnia do niej pracowników, którzy faktycznie poświęcają co najmniej 50% swojego czasu pracy na realizację tej działalności,

– będzie uprawniony odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy oraz od zryczałtowanego podatku dochodowego (potrącalnych z dochodów osób u niego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych czy też praw autorskich) koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi B+R, gdyż np. poniósł stratę.

Ulga na innowacyjnych pracowników ma umożliwić oferowanie lepszych warunków płacowych wysoko wykwalifikowanym pracownikom.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź