Nie, w związku z wprowadzanymi zmianami nie ma konieczności składania przez pracowników nowych oświadczeń PIT-2 ani oświadczeń dotyczących ulgi dla klasy średniej (chyba że pracownicy nie chcą dokonywania odliczeń w ramach ulgi dla klasy średniej).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Z art. 32 PDOFizU wynika, że jeżeli pracownik złoży zakładowi oświadczenie na formularzu PIT-2, zaliczkę na podatek od dochodu z pracy pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w 2022 r. będzie to 425 zł). Z kolei art. 32 ust. 3a PDOFizU stanowi, że oświadczenia tego nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

Z początkiem 2022 r. nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w tym zakresie, jak również z przepisów przejściowych dotyczących tzw. Polskiego Ładu nie wynika obowiązek ponownego składania oświadczeń PIT-2. W konsekwencji w związku ze zmianami wprowadzanymi z początkiem 2022 r. nie ma potrzeby odbierania od pracowników nowych oświadczeń PIT-2, gdyż ważne pozostają złożone już przez nich oświadczenia PIT-2.

Wskazać jednocześnie pragnę, że odliczeń w ramach tzw. ulgi dla klasy średniej, zakłady pracy obowiązane są dokonywać bez wniosku pracowników (jeżeli przychód pracownika ma odpowiednią wysokość). Nie ma zatem potrzeby pobierania od pracowników oświadczeń w celu stosowania ulgi dla klasy średniej.

Dodać jednak należy, że na podstawie art. 32 ust. 2b PDOFizU podatnik (pracownik) będzie mógł złożyć sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie art. 33 ust. 2a PDOFizU, czyli o niestosowanie tzw. ulgi dla klasy średniej na etapie obliczania zaliczek na podatek. Wówczas płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź