31.3.2022 r. to graniczny termin wypłat wprowadzony od 16.12.2021 r. z mocą wsteczną od 30.6.2021 r. na mocy ustawy zmieniającej z 2.12.2021 r. do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa). Obowiązuje wobec:

  • dofinansowania wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g, art. 15ga i art. 15gg specustawy zarówno wtedy, gdy wnioski o jego przyznanie zostały rozpatrzone, jak i nierozpatrzone do 30.6.2021 r. (dodane do art. 15gh ust. 3 i 4 specustawy),
  • wsparcia (dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia pracowników i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pożyczki) przyznawanego przez starostę w trybie art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 specustawy (dodane do art. 31zzn ust. 3 i 4 specustawy).
Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Kolejny nowy obszar w specustawie to kontrole pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie na mocy art. 15g lub art. 15gg specustawy. Kontrolerzy z wojewódzkiego urzędu pracy mogą się u nich pojawić albo wezwać ich do urzędu w trakcie pobierania wsparcia na ochronę miejsc pracy oraz 3 lat po zakończeniu tego okresu.

Zmieniły się ponadto zasady zwrotu pomocy finansowej.

Zasady zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń od 16.12.2021 r. 

Zakres zwrotu Przyczyny zwrotu dofinansowania przyznanego w trybie art. 15gg specustawy Przyczyny zwrotu dofinansowania przyznanego w trybie art. 15gga specustawy
Całość środków Pozyskanie dofinansowania wbrew wymaganiom art. 15gg specustawy lub niepodanie się kontroli Złożenie nawet jednego wymaganego zaświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym, niesporządzenie wykazu pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie na dzień jego złożenia, niepoddanie się kontroli
Niewykonanie obowiązków związanych z rozliczeniem dofinansowania w dodatkowym terminie 30 dni od otrzymania wezwania w tej sprawie
Proporcjonalna część środków Złamanie zakazu wypowiadania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania na niego dofinansowania Złamanie zakazu wypowiadania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania na niego dofinansowania
Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania, pobranie go nienależnie lub w zawyżonej wysokości