Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (nr UA8 z wykazu RCL). Aktualnie projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Projektowane regulacje ustawy mają na celu wprowadzenie uproszczeń odnoszących się do działalności gospodarczej zmiany mają objąć ponad 30 aktów prawnych, w tym m.in. PrPrzed, PrBud, SysUbSpołU, RzemiosłoU, PodLokU, a także PDOPrU.

W projekcie zmian do PDOPrU przygotowano korzystne dla podatników zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Ekspertyzy, opinie i usługi nie tylko od jednostek naukowych

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 3 PDOPrU za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 PrSzkolWyżN, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności B+R. Dotyczy to m.in. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytutów naukowych PAN. W związku z tym obecnie, aby ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników prowadzonych badań naukowych mogły być uznane za koszty kwalifikowane, muszą być one świadczone lub wykonywane albo nabyte od jednostek naukowych. Skuteczna realizacja prac B+R wymaga uzyskania ekspertyz, opinii czy usług doradczych od podmiotów zewnętrznych.

W praktyce ekspertyzy, opinie czy usługi doradcze świadczone są przez wyspecjalizowane podmioty, które nie posiadają statusu jednostki naukowej, a współpraca z jednostkami naukowymi nie zawsze w praktyce jest możliwa i uzasadniona np. ze względu na poziom doświadczenia jaki prezentują poszczególni partnerzy.

W projekcie zmian zaproponowano, żeby w art. 18d ust. 2 pkt 3 PDOPrU usunąć wymóg, aby ww. ekspertyzy, opinie i usługi były świadczone przez jednostki naukowe. Wpłynie to na większą elastyczność w zakresie prowadzenia działalności B+R, z uwagi na to, że wiele firm korzysta ze specjalistycznych usług podmiotów zewnętrznych, które nie są jednostkami naukowymi.

Szerszy katalog kosztów kwalifikowanych

Ponadto, w art. 18d ust. 2 PDOPrU rozszerzono możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych następujących kosztów związanych z działalnością B+R:

1) przeglądów, konserwacji oraz kalibracji aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 PDOPrU z podatnikiem,

2) specjalistycznego transportu towarów wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonej działalności B+R, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy z podatnikiem.

Przeglądy, konserwacja i kalibracja jest nieodzownym elementem utrzymania sprawnej aparatury. Ponadto wiele firm korzysta ze specjalistycznego transportu towarów wykorzystywanych w działalności B+R.

W proponowanych przepisach wskazano „jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z podatnikiem” – to ograniczenie ma zapewnić aby nie dochodziło do zawyżania kosztów kwalifikowanych w ramach świadczenia usług przez podmioty powiązane (tego ograniczenia na razie nie ma w przypadku usług doradczych).

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych wykorzystywanych do celów badawczych w działalności B+R

Dodatkowo w projekcie ustawy proponuje się zmianę w AkcyzaU poprzez dodanie art. 110b ust. 1, którego celem jest zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych wykorzystywanych do celów badawczych w prowadzonej działalności B+R przez podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego. Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie przepisów, że samochody osobowe wykorzystywane do celów badawczych w prowadzonej działalności B+B są zwolnione z akcyzy. Zwolnienie to obowiązywałoby w czasie wykorzystywania samochodu osobowego do celów badawczych w prowadzonej działalności B+R, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, o której mowa w art. 80t PrDrog.

Podsumowując, należy uznać proponowane zmiany w PDOPrU w zakresie ulgi B+R za korzystne, jednak dziwi fakt, że dotyczą one jedynie ulgi w podatku CIT. Należy mieć nadzieję, iż zmiany zostaną uzupełnione odpowiednio o zmiany w PDOFizU w zakresie ulgi B+R. Na razie trwają konsultacje publiczne, zatem proponowane zmiany są na stosunkowo wczesnym etapie prac legislacyjnych. Proponowane rozwiązania miałyby wejść w życie z 1.1.2025 r.