Nieodpłatne przekazanie pracownikom i osobom współpracującym w relacji B2B winno być prezentowane w JPK_V7.

Częściowo odpłatne przekazanie pakietów medycznych pracownikom i osobom współpracującym w relacji B2B jest prezentowane w JPK_V7. W przypadku pracowników prezentacja jest w wartości rynkowej, a osób współpracujących w kwocie należnej.

Podatnikowi przekazującemu nieodpłatnie karty Multisport pracownikom i osobom współpracującym w relacji B2B przysługuje prawo do odliczenia VAT od tak zakupionego świadczenia.

Podatnik przekazujący nieodpłatnie i częściowo odpłatnie karty Multisport pracownikom i osobom współpracującym w relacji B2B jest zobowiązany wykazać czynności czynność w JPK_V7. Przy przekazaniu nieodpłatnym podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia usług. Przy częściowo odpłatnym świadczeniu, w przypadku pracowników prezentacja jest w wartości rynkowej, a osób współpracujących w kwocie należnej.

Przekazując karty Multisport nieodpłatnie podatnik nie wystawia faktur. Przy przekazaniu częściowo odpłatnym świadczenie dla pracowników nie musi być fakturowane, a świadczenie dla osób współpracujących jest fakturowane w kwocie należnej.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Przekazanie nieodpłatnych świadczeń jako usługa opodatkowana VAT

Według definicji ustawowej usługą opodatkowaną VAT jest świadczenie wykonywane na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W praktyce oznacza to, że aby istniała usługa opodatkowana VAT muszą być łącznie spełnione warunki:

  • realizowane jest świadczenie,
  • występuje, przynajmniej, potencjalny skonkretyzowany odbiorca świadczenia (potencjalna konsumpcja), oraz
  • świadczącemu przysługuje wynagrodzenie.

Ze względu na zakres pytania należy wskazać, iż w normatywnie określonych okolicznościach pomimo braku wynagrodzenie nie stoi na przeszkodzie temu, aby świadczenie było uznane za usługę opodatkowaną VAT. Otóż, opodatkowaniu VAT podlega również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Skoro tak, zarówno nieodpłatne jak i odpłatne (częściowo odpłatne) przekazanie obu rodzajów świadczeń wskazanych w pytaniu pracownikom i osobom współpracującym B2B musi być opodatkowane VAT, a co za tym idzie jest prezentowane w JPK_V7.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Podstawa opodatkowania

W przypadku nieodpłatnego przekazania świadczeń podstawą opodatkowania jest koszt ich świadczenia.

Jeżeli świadczenia są realizowane za częściową odpłatnością, wówczas o wysokości podstawy opodatkowania decyduje to czy świadczący i nabywca są podmiotami powiązanymi w znaczeniu VAT oraz czy nabywca ma prawo do odliczenia VAT.

W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania m.in. wynikające ze stosunku pracy, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

  1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
  3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

– organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

W opisanych przypadkach powiązania występują przy świadczeniu dla pracowników, a jednocześnie ze względu na to, iż działają oni jako konsumenci, nie przysługuje im prawo do rozliczania VAT naliczonego.

W konsekwencji, przy częściowo odpłatnych świadczeniach na rzecz pracowników, podatnik wyznacza jako podstawę opodatkowania wartość rynkową zbywanych usług.

Powiązania nie występują przy świadczeniu, również częściowo odpłatnym, na rzecz kontrahenta pozostającego w relacji B2B. Tym samym, w przypadku takich podstawą opodatkowania jest kwota należna (netto) od nabywcy.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Dokumentacja nieodpłatnych świadczeń

Nieodpłatne świadczenia nie są dokumentowane za pomocą faktury. Faktura nie jest też wystawiana z mocy prawa (a jedynie na żądanie), przy częściowo odpłatnej usłudze na rzecz pracowników. Inaczej, gdy świadczenie realizowane w relacji B2B. W takiej sytuacji fakturowane jest odpłatne przekazanie pakietów Multisport na rzecz podmiotów pozostających w relacji B2B. Jeżeli chodzi o pakiety medyczne, ze względu na zwolnienie, usługi nie są obligatoryjnie fakturowane (faktura wystawiana na żądanie przesłane w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca wykonania usługi.

Odliczenie VAT

Zważywszy na to, że przekazanie pakietu Multisport, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, podlega opodatkowaniu VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionych pakietów Multisport.