W ustawie z 14.4.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uregulowano zmiany do VATU w ramach tzw. SLIM VAT 3. Zmiany te przewidują m.in. podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników VAT.

Obecnie zgodnie z art. 2 pkt 25 lit. a VATU przez małego podatnika – rozumie się podatnika VAT u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Po zmianach w VAT od 1.7.2023 r. ten limit sprzedaży dla małych podatników będzie podwyższony do równowartości 2 000 000 euro.

W 2023 r. małym podatnikiem VAT będzie więc ten, którego wartość sprzedaży brutto w 2022 r. nie przekroczyła 9 654 400 zł.

Podwyższenie limit sprzedaży do 2 000 000 euro powinno oznacza, że więcej podatników może korzystać z preferencji przewidzianych dla małych podatników VAT takich jak kasowa metoda rozliczenia VAT oraz kwartalne rozliczenie VAT.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Metoda kasowa

Metoda kasowa polega na tym, że VAT z wystawionej faktury należy zapłacić dopiero za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzyma zapłatę za wystawioną fakturę.

W przypadku gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Natomiast w przypadku braku zapłaty – nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

O wyborze metody kasowej podatnik powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, a także powinien na fakturze umieszczać wyrażenie „metoda kasowa”.

Rozliczenie kwartalne

Mały podatnik VAT może wybrać kwartale rozliczenie VAT, co oznacza, że płaci VAT raz na kwartał. Przejście na rozliczenie kwartalne jest jednak możliwe dopiero po 12 miesiącach od daty rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego podatnika VAT.

Należy pamiętać, że podatnik który wybierze metodę kasową, powinien też rozliczać VAT kwartalnie. Nie dotyczy to pierwszych 12 miesięcy od daty rejestracji do VAT, kiedy musi rozliczać VAT miesięcznie. Wybór rozliczenia kwartalnego w VAT nie obliguje do stosowania metody kasowej.

Zatem wyższy limit sprzedaży dla małego podatnika VAT pozwali na rozliczanie się metodą kasową w VAT, to zaś może przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź