Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy nie jest dokumentem równoznacznym z zezwoleniem na wykonywanie pracy. Każdy z dokumentów jest wydawany przez inny podmiot oraz jest przewidziany w ramach odmiennej procedury administracyjnej. Podstawową różnicą pomiędzy dwoma dokumentami jest to, że oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – w przeciwieństwie do zezwolenia na wykonywanie pracy – może być udzielone wyłącznie dla obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Dokument oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy stanowi wynik uproszczenia przepisów pracowniczych dla obywateli określonej grupy państw. Grupa ta na obecną chwilę stanowi katalog zamknięty, a wśród państw z ułatwioną procedurą uzyskania pozwolenia na pracę znajduje się: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja oraz w szczególności Ukraina. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy jest składane przez pracodawcę do odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy. Po złożeniu oświadczenia organ ten przeprowadza postępowanie o wpis do ewidencji oświadczeń bez standardowego przeprowadzenia przez Urząd testu rynku pracy, tj. weryfikacji, czy potrzeby kadrowe pracodawcy mogą być zaspokojone na lokalnym rynku pracy, w ramach rekrutacji prowadzonej przez urząd pracy. Stanowi to znaczne przyspieszenie pozwolenia na pracę cudzoziemca, ponieważ – co do zasady – procedura wpisania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przez pracodawcę trwa 7 dni. Okres zatrudnienia cudzoziemca w przypadku powierzenia wykonywania pracy przez pracodawcę nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Opisywanej wyżej oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy jest dokumentem szczególnym w stosunku do ogólnego i zasadniczego dokumentu – zezwolenia na wykonywanie pracy. Należy wskazać, że drugi z wymienionych jest wydawany nie przez pracodawcę, a przez właściwego wojewodę na wniosek przedsiębiorcy, natomiast osobą, dla której wnioskowane jest zezwolenie, może być obywatel każdego państwa nie należącego do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa innego niż Szwajcaria. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.