Szacowanie ryzyka

Przypomnijmy, że w trakcie szacowania ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę w formie zdalnej należy uwzględnić w szczególności wpływ tej pracy na:

  • wzrok pracownika,
  • układ mięśniowo-szkieletowy oraz
  • uwarunkowania psychospołeczne tej pracy.

Jakkolwiek bardzo często praca zdalna polegać będzie na wykonywaniu pracy typowo biurowej (niemniej nigdzie w przepisach nie ogranicza się pracy zdalnej wyłącznie do takiego rodzaju prac), konieczne jest przeprowadzenie odrębnej oceny ryzyka zawodowego podczas prac w formie zdalnej. W przepisach pojawia się przy ocenie ryzyka wprost odniesienie do pracy zdalnej – uwarunkowania psychospołeczne podczas wykonywania pracy w sposób zdalny. Dokonując oceny ryzyka zawodowego należy brać pod uwagę nie tylko pojedyncze elementy oceny, ale również wzajemny ich wpływ na siebie.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Informacja

Na podstawie wyników wykonanej oceny ryzyka zawodowego pracodawca opracowuje informację zawierającą:

  • zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii,
  • zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej (poszczególnych czynności),
  • czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej,
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Uniwersalna ocena ryzyka

Pracodawca może sporządzić również uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej.

Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik potwierdza w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Przy ocenie ryzyka zawodowego bardzo pomocne mogą być materiały, wytyczne, lista kontrolna opracowane przez CIOP (www.ciop.pl).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz