Nocleg pracownika oddelegowanego powinien być wyłączony z przychodów. Niestety zarówno fiskus jak i ZUS prezentują przeciwne stanowiska, a orzecznictwo sądowe jest niejednolite.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Według ogólnej zasady przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dodatkowo za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wykładni powyższych przepisów należy dokonywać w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8.7.2014 r., K 7/13, Legalis. Zgodnie ze stanowiskiem TK za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:

1) zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

2) zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść,

3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

W wyroku powyższym TK opowiedział się za nieopodatkowywaniem noclegów pracowniczych, który odbywają podróże w ramach stosunku pracy.

Niestety pogląd ten nie jest obecnie podzielany przez fiskusa i ZUS, którzy domagają się odpowiednio podatku i składek. Na dodatek sądy również zaczęły odchodzić od stanowiska TK – przykładowo w wyroku NSA z 23.8.2022 r., II FSK 3268/19, Legalis czytamy, że z dobrowolne przyjęcie od pracodawcy nieodpłatnego zakwaterowania leży w interesie pracownika, gdyż uzyskuje on w ten sposób wymierną korzyść (przysporzenie majątkowe) w postaci uniknięcia kosztów, które musiałby ponieść, skoro zdecydował się na wynikające z umowy o pracę „mobilne” miejsce pracy poza miejscem jego zamieszkania.

Pogląd ten nie jest właściwy, gdyż pracownik bynajmniej nie jedzie dobrowolnie – jeżeli nie pojedzie, to będzie znaczyło, że nie jest potrzebny pracodawcy i powinien poszukać nowej pracy. Nie można też mówić o uniknięciu wydatku – nie można przecież uniknąć wydatku, którego by się nie poniosło. A przecież gdyby pracodawca nie oddelegował pracownika, ten by nie musiał nocować w trasie i nie poniósłby w związku z tym żadnych wydatków.

Podejście organów podatkowych i rentowego oraz – coraz częściej – sądów powoduje, że nocleg – wbrew logice – należy uznać za przychód, opodatkować i oskładkować. Oczywiście podatek i składki mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika.