Praca zdalna okazjonalna jest wykonywana na podstawie wniosku pracownika (o ile pracodawca go zaakceptuje). Nie może być natomiast wykonywania na polecenie pracodawcy.

Praca zdalna na polecenie pracodawcy

Przepisy Kodeksu pracy przewidują kilka „odmian” pracy zdalnej, w tym pracę na odległość na polecenie pracodawcy. Jest to rozwiązanie podobne do obecnie jeszcze obowiązującego według przepisów antycovidowych, czyli ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wspomniane przepisy umożliwiają wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania zachorowaniom na tę chorobę. Polecenie wykonywania pracy zdalnej jest możliwe pod warunkiem, że pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania pracy na odległość.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Począwszy od 7.4.2023 r. pracodawcy będą mogli polecać pracownikom pracę zdalną na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Jednak będzie to dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wymienionych w Kodeksie, a więc w okresie:

1) obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub

2) w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Takie polecenie może zostać wydane, jeśli pracownik – bezpośrednio przed jego wydaniem – złoży oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć wydane polecenie z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem. A jeśli u pracownika zmienią się warunki lokalowe i techniczne w taki sposób, że praca na odległość nie będzie możliwa, pracownik informuje o tym niezwłocznie pracodawcę, a zatrudniający niezwłocznie cofa wydane polecenie.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Praca zdalna okazjonalna

Obok pracy zdalnej na podstawie polecenia pracodawcy, praca zdalna może być także wykonywana sporadycznie – jako praca okazjonalna. Taka praca może być wykonywana na wniosek pracownika, w wymiarze nie przekraczającym 24 dni w ciągu roku kalendarzowego. To pracownik musi być stroną inicjującą pracę zdalną okazjonalną. Pracodawca może jedynie zaakceptować wniosek pracownika i zgodzić się na taką sporadyczną pracę na odległość lub nie (zgoda nie jest obowiązkowa). Nie może natomiast wydać pracownikowi polecenia pracy zdalnej okazjonalnej.