Za 2022 r. informacje, o której mowa w art. 28 ust. 1 PDOPrU podatnicy powinni składać według ustalonego wzoru, a tym ustalonym wzorem jest CIT-8ST (wersja 1). Jeśli podatnik już złożył za 2022 r. CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-ST, to musi wyjaśnić z rozliczającym go urzędem skarbowym, czy takie rozliczenie jest wystarczające, czy też mimo to musi złożyć odrębnie informację CIT-8ST za 2022 r. Przepisy nakładają obowiązek złożenia oddzielnej informacji CIT-8ST za 2022 r. Przy czym termin do złożenia tej informacji został wydłużony z 31.3.2023 r. do 30.6.2023 r.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 PDOPrU informację CIT-8ST składają podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę, w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez położony na terytorium Polski zakład zagraniczny, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę. Formularz ten składa się do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 31 marca każdego roku.

Na podstawie art. 28 ust. 1 PDOPrU, obowiązującego od. 1.1.2022 r. podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę są obowiązani składać do urzędu skarbowego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Obowiązuje wzór Informacji o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8ST (1) stan na 31.12.2022 r. Zatem podatnicy za 2022 r. powinni, korzystać z tego wzoru. Rzeczywiście w wersji aktywnej jest on w przygotowaniu, ale to nie zwalnia z jego złożenia.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 16.3.2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 530), przedłużono do 30.6.2023 r. termin dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych do złożenia informacji określonej w tym przepisie (czyli Informacji CIT-8ST) według stanu na 31.12.2022 r.

Zatem podatnik ma czas do 30.6.2023 r. na złożenie CIT-8ST i zapewne do tego czasu będzie to druk interaktywny.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź