Zgodnie z treścią nowelizacji do ustawy o usługach płatniczych zostanie dodany art. 59ea, który eliminuje możliwość ograniczania przez przedsiębiorców oferty zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług, tylko do tych konsumentów, którzy dokonają zapłaty wyłącznie w formie bezgotówkowej. To oznacza, że nie będzie już możliwe całkowite ograniczenie przez przedsiębiorców możliwości płacenia gotówką.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że w praktyce obrotu gospodarczego każda oferta zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług skierowana przez przedsiębiorcę do ogółu konsumentów będzie implikować w sobie możliwość dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej oraz gotówkowej w postaci przyjmowania banknotów emitowanych przez NBP. Inicjatorem przyjętej ustawy był prezes NBP. W wyniku nowelizacji każdy konsument będzie mógł na terytorium RP dokonać zapłaty za towar lub usługę gotówką.

Nakaz akceptacji gotówki nie będzie miał charakteru bezwzględnego, gdyż regulacja przewiduje w tym zakresie wyłączenia. Nakaz przyjmowania płatności gotówki nie będzie miał zastosowania:

  • w przypadku działalności prowadzonej przez akceptanta w sieci Internet,
  • w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu,
  • w trakcie imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jeśli akceptant zamieści stosowną informację w regulaminie tej imprezy;
  • do jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, której wartość jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub większa od niego.

Jednocześnie regulacja przewiduje brak możliwości nakładania dodatkowych opłat przez przedsiębiorców z tytułu obowiązku akceptowania zapłaty w gotówce.