Przedmiotem konsultacji był nowy wzór formularza PIT-8AR (wersja13) „Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym”, który jest składany przez płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiany zaproponowane w nowym wzorze PIT-8AR są m.in. związane z objęciem zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów otrzymywanych z fundacji rodzinnej przez jej fundatorów i beneficjentów oraz dochodów (przychodów) otrzymywanych w związku z oszczędzaniem w ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

 

Proponowane zmiany dotyczą części C nowego wzoru formularza PIT-8AR, w której dodano wiersze 12 i 13. Będzie w nich wykazywany należny zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z fundacji rodzinnej. Ponadto dodano wiersze 9 i 26, w których wykazywany będzie należny zryczałtowany podatek od przychodów (dochodów) z tytułu oszczędzania w ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym.

Dodano również część D pozwalającą na wykazanie – przez płatników będących podatnikami – kwot pomniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26eb PDOFizU lub art. 18db PDOPrU.

Dodana została też część F, w której wykazywane będą odsetki od zaległości podatkowych pomniejszające środki przenoszone z konta mieszkaniowego lub lokaty mieszkaniowej na wskazany przez oszczędzającego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26.5.2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Nowy wzór będzie dotyczył rozliczeń dokonywanych za 2023 rok.