Ulga prorodzinna

Trzeba przypomnieć, że ulga prorodzinna (tzw. ulga na dziecko) jest uregulowana w art. 27f PDOFizU i przysługuje podatnikowi na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą – jeśli rozliczał się na zasadach ogólnych w formie skali podatkowej. W ramach ww. ulgi osoby uprawnione zmniejszają o określoną kwotę podatek dochodowym wykazany w zeznaniu rocznym.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Warunki skorzystania z ulgi

Ulga prorodzinna przysługuje na dziecko, a nie na każdego z rodziców czy opiekunów. W konsekwencji to rodzice (opiekunowie) muszą zdecydować kto i w jakiej proporcji odliczy ulgę. Ponadto, w przypadku rodziców jednego dziecka, ulga, co zasady, uzależniona jest od ich dochodu. Rodzic (opiekun) mający tylko jedno zdrowe dziecko może skorzystać z ulgi wtedy, gdy roczny dochód nie przekroczył kwoty:

  • 112 000 zł dla osób, które są przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim,
  • 112 000 zł dla osób samotnie wychowujących dziecko,
  • 56 000 zł w przypadku osób, które nie pozostawały w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Dziecko z niepełnosprawnością

Powyższe ograniczenie nie dotyczy rodziców (opiekunów) jednego dziecka z niepełnosprawnością. Zgodnie z obowiązującym od 1.7.2023 r. dodanym ust. 2e do art. 27f PDOFizU, limity dochodów nie dotyczą podatnika i jego małżonka, którzy wykonywali władzę, pełnili funkcję albo sprawowali opiekę, w stosunku do jednego dziecka, posiadającego orzeczenie albo decyzję, o których mowa w art. 26 ust. 7d PDOFizU.

Zatem, aby skorzystać z ulgi na pierwsze niepełnosprawne dziecko bez limitu dochodów rodziców, niepełnosprawność dziecka musi być udokumentowana:

1) orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3) orzeczeniem o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

W konsekwencji w przypadku jedynego dziecka niepełnosprawnego przysługuje ulga prorodzinna bez względu na osiągnięte przez rodziców dochody, w wysokości: 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, co w przeliczeniu na rok wynosi 1112,04 zł. Przy czym odliczenie przysługuje bez względu na wiek oraz ewentualny dochód osoby (dziecka) z niepełnosprawnością.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź