Taki obowiązek wprowadził art. 129a ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.; dalej: TerroryzmU). Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest zapewnienie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub korespondencyjnego innemu przedsiębiorcy, to musi się wpisać do odpowiedniego Rejestru do 30.4.2022 r. (jeśli zaczął świadczyć te usługi przed 31.10.2021 r.). Inna jest sytuacja nowych podmiotów. Jeśli ktoś teraz zaczyna prowadzić taką działalność, to ma 14 dni na dopełnienie obowiązku.

Więcej treści z umów i obrotu gospodarczego po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Problemem jest to, że TerroryzmU nie precyzuje, czym jest taka działalność. Pomocne może być stanowisko Ministerstwa Finansów i komentarze. W uproszczeniu można powiedzieć, że obowiązek dotyczy przedsiębiorców świadczących tzw. outsourcing usług biurowych. Ten rodzaj działalności polega na udostępnianiu wirtualnego biura, a druga strona umowy korzysta z adresu, który jest niezbędny dla ustanowienia siedziby i obsługi korespondencji.

Taki podmiot nie musi faktycznie istnieć (przebywać) w danym miejscu, co więcej – czasami nie ma nawet takiej możliwości.

W odpowiedzi, które otrzymał Polski Związek Firm Deweloperskich Ministerstwo napisało, że: przepis dotyczy sytuacji, w których usługa tworzy coś więcej niż zwykły najem powierzchni, bo zapewnia siedzibę czy adres prowadzenia działalności lub adres korespondencyjny oraz inne pokrewne usługi osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Zasadniczo przepisom TerroryzmU nie podlegają podmioty wynajmujące powierzchnie biurowe czy magazynowe, z których najemcy faktycznie korzystają.

Wpis do Rejestru wiąże się też z poniesieniem opłaty w wysokości 600 zł.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź