Stan faktyczny

Podatnik czynny VAT świadczy usługi objęte 23% stawką VAT. Chce rozpocząć współpracę z platformą usług dla przedsiębiorców, firmą X. Klient firmy otrzymuje możliwość zakupu w atrakcyjnej cenie szeregu narzędzi wspierających prowadzenie działalności gospodarczej. Najistotniejszą usługą tej firmy, która interesuje podatnika jest indywidualny abonament medyczny dla niego oraz jego bliskich. Pakiet medyczny jest (wraz z innymi usługami) wliczany w skład całościowego pakietu subskrypcyjnego.

Wątpliwości podatnika dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie pakietu subskrypcyjnego (zawierającego w sobie abonament medyczny).

W ocenie podatnika, może on odliczyć VAT naliczony od wskazanych faktur.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Z uregulowań VATU wyraźnie wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym.

Podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, w sytuacji gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

Przepisy VATU nie definiują pojęcia „potrzeb osobistych”. Z definicji słownikowej wynika, że potrzebami „osobistymi” są takie potrzeby, które „dotyczą danej osoby” i które są jej potrzebami „prywatnymi”, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika, czy pełnioną funkcją.

Zatem nabycie abonamentu medycznego dla podatnika oraz osoby bliskiej nie jest niezbędne dla celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej i ma na celu zaspokojenie potrzeb osobistych, prywatnych podatnika. Tym samym nie ma związku z jego sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w części dotyczącej nabycia abonamentu medycznego. W rozpatrywanej sprawie ww. wydatki, które podatnik ponosi w związku z nabyciem ww. abonamentu medycznego nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną VAT w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, gdyż służą one do zaspokojenia jego potrzeb osobistych, prywatnych.

Natomiast w części dotyczącej nabycia w ramach pakietu subskrypcyjnego narzędzi wspierających prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej VAT przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy czym prawo to przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 VATU.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź