Co do zasady – przepisy regulujące system oświatowy odnosi się również do szkół niepublicznych.

Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej przysługuje jeżeli:

1) w stosunku do małoletniego dziecka:

a) wykonywałeś władzę rodzicielską (dzieci własne i przysposobione),

b) pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z tobą zamieszkiwało,

c) sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

2) utrzymywałeś pełnoletnie dzieci:

a) które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

b) do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innym państwie, jeżeli dzieci te nie uzyskały: dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 PDOFizU (według skali podatkowej) lub art. 30b PDOFizU (kapitały pieniężne) lub przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 PDOFizU (ulga dla młodych) i art. 21 ust. 1 pkt 152 PDOFizU (ulga na powrót) w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej, określonej w przepisach RentaSocU, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego (wysokość renty socjalnej w grudniu 2023 r. wynosiła 1588,44 zł, w związku z czym jej dwunastokrotność wynosi 19 061,28 zł).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Przepisy regulujące system oświatowy odnosi się również do szkół niepublicznych, jednak należy rozważyć czy dana szkoła niepubliczna faktycznie wpisuje się w wymogi przepisów PrOśw. Jeżeli rodzice sprawują opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem, na które przysługuje ulga prorodzinna, wówczas nie dotyczy ich limit dochodowy.