Podatek akcyzowy, czyli kogo to dotyczy w fotowoltaice?

Podatek akcyzowy płacony jest m.in.

  • w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w tym również przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną, który wyprodukował tę energię,
  • zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię.
Przykład

FHU Jan Kowalski założył panele fotowoltaiczne na dachu swojego sklepu. Panele produkują energię elektryczną, którą Pan Jan postanowił sprzedawać bezpośrednio do zakładu energetycznego. Pan Jan nie zużywa wyprodukowanej energii na potrzeby własne. Pan Jan nie dokonuje zatem sprzedaży energii na rzecz nabywcy końcowego, a jedynie do zakładu energetycznego, a zatem nie ma obowiązku w zakresie podatku akcyzowego.

Przykład

Alina M. ma zakład fryzjerski, w którym zdecydowała się na założenie paneli fotowoltaicznych. Pani Alina część wyprodukowanej energii zużywa na potrzeby własne, a nadwyżkę wyprodukowanej, lecz nie zużytej energii elektrycznej sprzedaje do zakładu energetycznego. Pani Alina M. jest podatnikiem podatku akcyzowego w zakresie wyprodukowanej i zużytej na potrzeby własne energii.

Przykład

Jacek S. postanowił założyć małą farmę fotowoltaiczną, która będzie produkowała energię elektryczną. Pan Jacek zawarł umowę na dostawę energii elektrycznej z pobliskim zakładem mleczarskim i będzie odsprzedawał do nich całą wyprodukowaną energię elektryczną. Pan Jacek S. jest podatnikiem podatku akcyzowego w zakresie wyprodukowanej i sprzedanej do nabywcy końcowego energii elektrycznej.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Jakie obowiązki czekają na przedsiębiorców z panelami fotowoltaicznymi?

W podatku akcyzowym istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji energii elektrycznej, składania deklaracji na podatek akcyzowych oraz płacenia podatku. Jednak w przypadku małych instalacji istnieje szereg zwolnień i ułatwień. O zmianach w tym zakresie opowiemy w poniższym poradniku.

Rejestracja dla celów podatku akcyzowego

Podatnicy podatku akcyzowego, którzy zamierzają wykonywać czynności opodatkowane podatkiem akcyzowym są zobowiązani do zarejestrowania się za pośrednictwem platformy PUESC do podatku akcyzowego. Obowiązek rejestracyjny nie dotyczy jednak podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Przykład

Janina S. prowadzi sklep spożywczy i zainstalowała panele fotowoltaiczne o mocy 60KW. Pani Janina S. korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego w związku z posiadaną instalacją fotowoltaiczną o mocy do 1MW, a tym samym pani Janina S. nie ma obowiązku rejestracji dla celów podatku akcyzowego ponieważ:

  1. instalacja Pani Janiny S. jest do 1 MW
  2. Pani Janina S. korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego, a zatem formalnie rzecz biorcą ujmuje się to jako spełnienie warunku, że została zapłacona akcyza w należnej wysokości ( ponieważ nie wystąpiła do zapłaty).
Przykład

Pan Jacek S z przykładu nr 3 założył małą instalację fotowoltaiczną o mocy 1,5 MW. Pan Jacek S. ma obowiązek rejestracji dla celów podatku akcyzowego, ponieważ instalacja Pana Jacka S. jest powyżej 1 MW.

Zwolnienie w podatku akcyzowym

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28.6.2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który wyprodukował ją z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Tym samym podatnicy, którzy posiadają panele fotowoltaiczne, które produkują energię elektryczną i zużywają ją na swoje potrzeby zwolnienie są z obowiązku zapłacenia podatku akcyzowego.

Przenalizujmy to jednak na przykładzie, kiedy przedsiębiorca ma panele do 1 MW i część energii zużywa na swoje potrzeby, a nadwyżkę wyprodukowanej energii oddaje do zakładu energetycznego. Jak wygląda jego sytuacja?

  1. Przedsiębiorca ma panele do 1 MW i część energii produkuje i zużywa na swoje potrzeby, a zatem w tym zakresie korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego zgodnie z rozporządzeniem
  2. Nadwyżkę energii wyprodukowanej sprzedaje do zakładu energetycznego, więc tu zwolnienie nie zadziała, ale jednocześnie sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej na rzecz zakładu energetycznego nie podlega podatkowi akcyzowemu, więc w tym zakresie także przedsiębiorca nie zapłaci podatku akcyzowego.
Przykład

Janina S. z przykładu nr 4, prowadzi sklep spożywczy i zainstalowała panele fotowoltaiczne o mocy 60KW. Pani Janina S. korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego w związku z posiadaną instalacją fotowoltaiczną o mocy do 1MW, ponieważ produkuje energię elektryczną i zużywa je na potrzeby własne. Pani Janina S. może skorzystać ze zwolnienia na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Przykład

Pan Jacek S z przykładu nr 3 założył małą instalację fotowoltaiczną o mocy 1,5 MW. Pan Jacek S. nie skorzysta ze zwolnienia na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Pan Jacek S. będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego od wyprodukowanej energii elektrycznej, którą sprzedaje do zakładu mleczarskiego.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Ewidencja energii elektrycznej

Podatnicy podatku akcyzowego w zakresie podatku akcyzowego zobowiązani są do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej. Przykładowo zatem Pani Alina M. z zakładem fryzjerskim byłaby zobowiązana do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej. Od 1.1.2023 roku wprowadzono jednak zasadę, iż w nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej w przypadku podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Przykład

Janina S. z przykładu nr 4, prowadzi sklep spożywczy i zainstalowała panele fotowoltaiczne o mocy 60KW. Pani Janina S. korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego w związku z posiadaną instalacją fotowoltaiczną o mocy do 1MW, a tym samym pani Janina S. nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej, ponieważ:

  1. instalacja Pani Janiny S. jest do 1 MW
  2. Pani Janina S. korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego, a zatem formalnie rzecz biorcą ujmuje się to jako spełnienie warunku, że została zapłacona akcyza w należnej wysokości ( ponieważ nie wystąpiła do zapłaty).
Przykład

Pan Jacek S z przykładu nr 3 założył małą instalację fotowoltaiczną o mocy 1,5 MW. Pan Jacek S. ma obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej, ponieważ instalacja Pana Jacka S. jest powyżej 1 MW.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Deklaracje na podatek akcyzowy

W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu. Jednakże obowiązek ten nie dotyczy produkujących energię elektryczną w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Przykład

Janina S. z przykładu nr 4, prowadzi sklep spożywczy i zainstalowała panele fotowoltaiczne o mocy 60KW. Pani Janina S. korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego w związku z posiadaną instalacją fotowoltaiczną o mocy do 1MW, a tym samym pani Janina S. nie ma obowiązku składania deklaracji na podatek akcyzowy w zakresie zużycia energii elektrycznej, ponieważ:

  1. instalacja Pani Janiny S. jest do 1 MW
  2. Pani Janina S. korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego, a zatem formalnie rzecz biorcą ujmuje się to jako spełnienie warunku, że została zapłacona akcyza w należnej wysokości ( ponieważ nie wystąpiła do zapłaty).
Przykład

Pan Jacek S z przykładu nr 3 założył małą instalację fotowoltaiczną o mocy 1,5 MW. Pan Jacek S. ma obowiązek składania deklaracji na podatek akcyzowy w zakresie energii sprzedawanej do nabywcy końcowego.