Obecne podejście nie jest prawidłowe. Proponuję wdrożyć stosowanie kursów walut zgodne ustawą SLIM VAT 3.

Natomiast w przypadku faktur korygujących zakupy należy zastosować kurs jakim posłużył się sprzedawca.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

W polskich przepisach dotyczących VAT szczegółowo uregulowano jedynie zagadnienie stosowania kursu waluty obcej w przypadku wystawienia faktury VAT. Zgodnie z art. 31a ust. 1 VATU, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Zaś zgodnie z art. 31a ust. 2 VATU, w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Ważne

Różne kursy walut powinny zostać zastosowane, w zależności do sytuacji.

 

Co do zasady, do przeliczania kwot wykazanych w walucie obcej zastosowanie ma taki sam kurs waluty obcej, jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej, w przypadku wystąpienia „pierwotnej przyczyny korekty”, tj. gdy dana przyczyna istniała już (była znana) w momencie rozliczania danej transakcji gospodarczej, niezależnie czy korekta powodowała podwyższenie, czy też obniżenie podstawy opodatkowania. W takim przypadku bowiem korekta ma na celu jedynie doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości, co do którego miało miejsce wadliwe jego udokumentowanie oraz rozliczenie za dany okres.

W przypadku natomiast korekt z przyczyn o charakterze wtórnym, które nie istniały w momencie realizacji transakcji pierwotnej i nie podlegały udokumentowaniu, w szczególności zwiększających podstawę opodatkowania, mamy do czynienia z nowymi okolicznościami, które podlegają rozliczeniu w momencie ich zaistnienia. W związku z tym nie ma podstaw, aby stosować do nich taki sam kurs waluty obcej jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej. W takiej bowiem sytuacji przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej dokonuje się według bieżącego kursu tj. wskazanego na ostatni dzień roboczy poprzedzają dzień zaistnienia okoliczności skutkujących zwiększeniem podstawy opodatkowania.

Chyba wszystkie możliwe sytuacje w zakresie przyczyn korekty oraz ich wpływu na zastosowanie właściwego kursu przeliczeniowego zostały wskazane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.2.2022 r.

Interpretacje

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 11.2.2022 r. 0114-KDIP1-1.4012.859.2021.1.AKA.

1) w odniesieniu do faktur sprzedaży, w przypadku korekty skutkującej podwyższeniem podstawy opodatkowania, dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna korekty, tj.:

a) w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego – dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować kurs właściwy dla potrzeb przeliczenia kwot wykazanych na fakturze pierwotnej, tj. średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym w odniesieniu do danej dostawy powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku gdy przed tym dniem wystawiono fakturę – średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym wystawiono fakturę,

b) w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego – dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność,

2) w odniesieniu do faktur sprzedaży, w przypadku korekty skutkującej obniżeniem podstawy opodatkowania, dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym została wystawiona faktura korygująca,

3) w odniesieniu do faktur zakupu, w przypadku korekty skutkującej podwyższeniem podstawy opodatkowania, Spółka nie dokonuje samodzielnego przeliczenia kwoty korekty na złote, kwotę podatku naliczonego podlegającego po jej stronie odliczeniu stanowić będzie bowiem kwota wykazana na fakturze korygującej otrzymanej od dostawcy,

4) w odniesieniu do faktur zakupu, w przypadku korekty skutkującej obniżeniem podstawy opodatkowania, kwotę, o jaką Spółką będzie zobowiązana zmniejszyć podatek naliczony stanowić będzie:

a) w sytuacji, gdy w momencie, w którym Spółka dokonywać będzie ww. zmniejszenia nie będzie ona dysponowała fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę – kwota korekty wyrażona w walucie obcej, przeliczona na złote według średniego kurs danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione z dostawcą lub usługodawcą oraz warunki te zostały spełnione,

b) w sytuacji, gdy w momencie, w którym Spółka dokonywać będzie ww. zmniejszenia będzie ona dysponowała fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę – kwota wykazana na fakturze korygującej otrzymanej od dostawcy.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Należy pamiętać również o tym, że w odniesieniu do importu usług oraz WNT w praktyce wypracowano nieco innego zasady stosowania kursu walut obcych. Zostały one zebrane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.3.2022 r.

Interpretacje

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.3.2022 r., 0114-KDIP1-1.4012.860.2021.1.RR.

Przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej w odniesieniu do:

1) korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca należy dokonać w następujący sposób:

a) przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego – dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, co ma miejsce zarówno w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus) jak i w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus),

b) w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury pierwotnej – dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus), natomiast w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus) – wówczas dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź