Regulacje RachunkU warunkują obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych od formy prawnej jednostki. Z tego wynika, że w przypadku spółki z o.o. nie ma znaczenia pochodzenie udziałowca, ale istotnym jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki handlowej.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Składowe sprawozdania finansowego

Odnośnie składowych sprawozdania finansowego, jak również obowiązków badania sprawozdania finansowego, regulacje RachunkU nie wiążą tych obowiązków z krajem pochodzenia udziałowca (kapitału). Z pytania wynika, że spółka sporządza wszystkie składowe sprawozdania finansowego, tj. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. Należy nadmienić, że możliwość sporządzania sprawozdania finansowego bez rachunku przepływów pieniężnych oraz bez zestawienia zmian w kapitale własnym również nie zależy od kraju pochodzenia kapitału, a jest warunkowana brakiem obowiązku corocznego badania sprawozdania finansowego określonym w art. 64 RachunkU.

Sprawozdanie z działalności jednostki

Warto przypomnieć, że niezależnie od ilości składowych sporządzanych w ramach sprawozdania finansowego, jak również niezależnie od obowiązku lub braku obowiązku corocznego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki (art. 49 ust. 1 RachunkU). Przygotowując treści sprawozdania z działalności warto skorzystać ze wskazówek zawartych w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”.

Podpisywanie sprawozdań

Kolejnym zagadnieniem związanym ze sporządzaniem sprawozdań finansowych jest ich podpisywanie, a następnie składanie do rejestru sądowego (art. 69 RachunkU). Z racji 100% udziałowca zagranicznego, jest możliwe (aczkolwiek nie zostało to wyartykułowane w pytaniu), że członkiem (członkami) zarządu będzie obcokrajowiec. Obowiązek podpisywania sprawozdania finansowego, składanego w formie elektronicznej, wymaga podpisów w formie: kwalifikowanego podpisu elektronicznego (tzw. e-podpisu) lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym (art. 45 ust. 1f RachunkU). Wszyscy członkowie zarządu muszą posiadać przynajmniej jeden z w/w rodzajów podpisów, co w przypadku obcokrajowców, może rodzić trudności wobec nieposiadania numeru PESEL przez obcokrajowca. W związku z tym zaleca się wcześniejsze uzyskanie podpisu w ramach Profilu Zaufanego (ePUAP), albo podpisu kwalifikowanego u dostawcy tej usługi.

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2022 + wzory dokumentów – już w Systemie Legalis Przetestuj

Złożenie sprawozdania do KRS

Przygotowując się do złożenia sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego za pomocą Repozytorium Dokumentów Finansowych warto pamiętać o konieczności założenia konta w systemie eKRS z tym, że jest to możliwe tylko dla użytkowników posługujących się podpisem kwalifikowanym z identyfikatorem subskrybenta zawierającego dane PESEL. W przypadku nieposiadania numer PESEL, złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego jest możliwe za pomocą systemu S24, w formie odpłatnego wniosku Z30, co również wymaga wcześniejszego autoryzowania konta osoby uprawnionej do reprezentacji spółki.

Termin sporządzenia i złożenia sprawozdania

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego dla spółki z udziałowcem zagranicznym nie różni się od terminu dla innych spółek kapitałowych i wynosi 3 miesiące od dnia bilansowego. Identyczne uregulowania obowiązują w zakresie składania sprawozdania finansowego (i ewentualnie sprawozdania z badania przez biegłego rewidenta), sprawozdania zarządu z działalności wraz z uchwałą zgromadzenia wspólników zatwierdzającą sprawozdanie finansowe. Spółka ma na to 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego (art. 69 RachunkU).

Obowiązek złożenia sprawozdania w języku polskim

Z uwagi na fakt, że właścicielem spółki, której dotyczy pytanie, jest udziałowiec zagraniczny, warto zwrócić uwagę, że księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim oraz w walucie polskiej. Powyższe dotyczy również sprawozdań finansowych (art. 45 ust. 5 RachunkU), zatem językiem sprawozdania finansowego powinien być język polski a walutą, za pomocą której opisywana jest sytuacja majątkowa i finansowa, powinna być waluta obowiązująca w Polsce: polski złoty. Jeżeli udziałowiec wymaga sporządzenia sprawozdania finansowego w obcym języku i/lub w innej walucie niż PLN, to ta wersja sprawozdania finansowego nie stanowi dokumentu składanego do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem repozytorium dokumentów finansowych.

Sprawozdanie spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej

Fakt, że spółka zadająca pytanie, posiada 100% udziałowca zagranicznego, może sugerować, że spółka należy do grupy kapitałowej. Należy nadmienić, że jeżeli spółka matka narzuca określone wymagania w zakresie rachunkowości (np. zasady wyceny, metody ewidencji majątku i źródeł jego pochodzenia), które wynikają z potrzeb sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego, to stosowanie tych narzuconych rozwiązań powinno być opisane w polityce rachunkowości spółki córki, przy założeniu ich zgodności z podstawowymi regulacjami rachunkowości, na których spółka opiera prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdania finansowego (tj. ustawa o rachunkowości lub standardy międzynarodowe). W takim przypadku może być potrzeba zawarcia informacji o tym zakresie polityki rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Możliwą jest również sytuacja przekształcenia danych na potrzeby konsolidacji i stosowania odmiennych zasad na potrzeby sprawozdania finansowego składanego do sądu rejestrowego w Polsce i odmiennych zasad na potrzeby sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego przez spółkę-matkę.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź