W związku z obecną sytuacją stanu epidemii w naszym kraju nasz urząd pracuje na dwie grupy. Wtedy, kiedy pracuje 1-wsza grupa 2 grupa na wniosek Wójta wykonuje pracę zdalną. Natomiast pracownicy jednostek korzystają z art. 81 KP czyli gotowości do pracy. Moje pytanie jest następujące: Czy wynagrodzenie zarówno pracy zdalnej i gotowości do pracy jest wypłacane w tej samej wysokości czyli 100% zasadniczej plus dodatek stażowy i funkcyjny. Czy podczas pracy zdalnej wypłacamy ryczałt samochodowy?

Wynagrodzenie postojowe to wynagrodzenie wynikające ze stawki miesięcznej (w przypadku pracowników samorządowych) osobistego zaszeregowania tj. wynagrodzenie zasadnicze i najpewniej dodatek funkcyjny. Aczkolwiek trzeba nadmienić, że istnieje orzecznictwo SN wskazujące, iż nawet dodatek funkcyjny określany procentowo nie wchodzi w skład stawki osobistego zaszeregowania. Moim zdaniem wynagrodzenie za pracę zdalną jest wynagrodzeniem takim jak dotychczasowe tzw. normalnym czyli pełnym wliczającym wszystkie dotychczasowo otrzymywane stałe składniki wynagrodzenia. Wydaje się, że należy uznać prawo pracownika do ryczałtu za jazdy lokalne podczas pracy zdalnej, ale po złożeniu oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Zgodnie z art 81 KP pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Zobacz również

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego (II PK 3/11, Legalis) z 22.6.2011 r. określa, że „pojęcie wynagrodzenia pracownika wynikającego z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną w rozumieniu art. 151 1§ 3 KP, odnosi się do stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalonej przez strony w umowie o pracę lub innym akcie będącym podstawą stosunku pracy.(…) Stawka osobistego zaszeregowania w rozumieniu art. 81 KP oznacza wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny”.

Tym samym przedmiotowy wyrok potwierdził tezę SN z 1985 r. (w uchwale z 25.4.1985 r., I PRN 28/85, Legalis), że wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowanie pracownika to takie „o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z funkcją wykonywaną przez pracownika lub zajmowanym przez niego stanowiskiem, a nie wynagrodzenie, którego uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. okresu pracy, świadczenia pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, wykonania określonych zadań itp”.

Odmiennie zapatruje się na tę kwestię Sąd Najwyższy w wyroku z 23.5.2012 r. I PK 175/11, Legalis. Mianowicie stwierdził on, że „dodatek funkcyjny uzależniony procentowo od płacy zasadniczej nie stanowi wynagrodzenia pracownika wynikającego z osobistego zaszeregowania określonego stawką miesięczną w rozumieniu art. 151 1 § 3 KP”.

 

Warto w tym miejscu dodać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w KP – § 4a – przy ustalaniu należności dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną, wynagrodzenie za 1 godzinę ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Co się tyczy wynagrodzenia za pracę zdalną – moim zdaniem zmienia się jedynie miejsce jej wykonywania. Dotychczasowe wynagrodzenie pozostaje bez zmian. Wobec powyższego za tak wykonywaną pracę należy się dotychczasowe, tzw. ”normalne” wynagrodzenie.

Orzecznictwo

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.6.2011 r. (II PK 3/11, Legalis) „normalne wynagrodzenie”, to takie, „które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmuje ono zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia…”

 

Jeśli chodzi natomiast o ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w ramach jazd lokalnych, traktuje o tym § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.3.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Kwotę ustalonego ryczałtu, o którym mowa wcześniej zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Praca zdalna nie jest zatem nieobecnością w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 h lub inną nieobecnością. Podczas pracy zdalnej zmienia się jedynie miejsce wykonywania pracy. Warunkiem wypłaty ryczałtu jest jednakże oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Wobec powyższego jeśli pracownik nie dysponował samochodem do celów służbowych przez dane dni w miesiącu musi zaznaczyć to w oświadczeniu, a w konsekwencji ryczałt będzie mu o te dni pomniejszony.

radca prawny Piotr Kozłowski