Przekształcenia spółek w spółki komandytowo-akcyjne

Zmiany podatkowe, wprowadzone przez Polski Ład zachęciły do zakładania lub przekształcania już istniejących podmiotów w spółki komandytowo-akcyjne. Można było dzięki temu uniknąć składek ZUS jak też podwójnego opodatkowania. Tylko w I kwartale 2022 r. zarejestrowano 407 takich spółek (rok wcześniej było to 8). Ustawy tzw. Polskiego Ładu 2.0 zmieniły jednak tę sytuację.

Nowy tytuł ubezpieczeń

Z początkiem 2023 r. wszedł w życie nowy tytuł ubezpieczeń, czyli okoliczność powodująca objęcie danej osoby obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych, czyli wspólnicy odpowiadający za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem w sposób nieograniczony, których ten tytuł obejmuje, muszą zgłosić się do ZUS i zacząć opłacać należne składki ZUS jako płatnik. Jak w praktyce wyglądają te obowiązki?

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Zgłoszenie komplementariusza do ubezpieczeń

Przede wszystkim należy dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń komplementariusza. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych z wykorzystaniem elektronicznej wersji formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA,
  • skorzystać z pomocy pełnomocnika,
  • złożyć formularz ZUA lub ZZA osobiście,
  • przesłać dokument ZUA lub ZZA pocztą.

Przepisy regulują, że komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej (czyli wspólnik, który wobec wierzycieli odpowiada bez ograniczenia) zaczyna podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w następujących momentach:

  • od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo
  • od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo
  • zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.

Zawieszona działalność spółki

Jeżeli działalność spółki jest zawieszona, to można dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Zasady przystępowania określone są w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Warto pamiętać, że najniższa podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie może być w takiej sytuacji niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

Ważne

Ważna jest wysokość składek, jakie komplementariusz będzie opłacał. Komplementariusze znaleźli się w Grupie II według klasyfikacji ZUS. Oznacza to, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r. dla komplementariuszy jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4161 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2023 r., według Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13.10.2022 r. (M.P. poz. 1014), wynosi 6935 zł.

Zatem za miesiące styczeń – grudzień 2023 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób nie może być niższa od kwoty:

  • 812,23 zł /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 332,88 zł /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
  • 101,94 zł /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe.

Składka zdrowotna

Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to wynosi ona 9% najniższego minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pierwszym półroczu 2023 r. będzie to 314,10 zł (9% z 3490 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. wzrośnie o około 10 zł i wyniesie 324 zł (9% z 3 600 zł).

Ważne

Komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy, którą stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS.