Osoba, która ma wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej przez cały 2022 rok przekaże do PPK w ramach wpłat podstawowych swoich i pracodawcy (łącznie jest to 3,5%) kwotę ponad 1250 zł. Co miesiąc do PPK taka osoba będzie pomniejszała swoje wynagrodzenie netto o równowartość 60 zł i 20 groszy wpłaty podstawowej uczestnika PPK.

Wynagrodzenie Wpłata podstawowa pracodawcy 1,5% Wpłata podstawowa pracownika 2% Wpłata dodatkowa pracownika 2% Wpłata dodatkowa pracodawcy 2,5% Razem minimalne wpłaty w skali roku 3,5% Razem maksymalne wpłaty w skali roku  (8%)
3010 zł 45,15 zł 60,20 zł 60,20 zł 75,25 zł 1264,20 zł 2889,60 zł

Obniżenie wpłaty podstawowej uczestnika PPK 

Uczestnik PPK, który otrzymuje łącznie wynagrodzenie nie większe niż 120% minimalnego w wynagrodzenia zgodnie z treścią ustawy o PPK ma możliwość obniżenia swojej wpłaty podstawowej z 2% do co najmniej 0,5%. Od 1.1.2022 roku limit ten będzie wynosił 3612 zł, w 2021 roku wynosił on 3360 zł. W związku z tym jest to dość duży wzrost, dzięki czemu większa grupa będzie mogła skorzystać z tego rodzaju obniżenia wpłaty podstawowej. Systemowo jest to dobre rozwiązanie, natomiast z perspektywy pracodawców powoduje pojawienie się obowiązków z tym związanych wobec większej części pracowników, którzy będą mieli możliwość z niej skorzystać.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Warto pamiętać, że w związku z większą liczbą osób uprawnionych do obniżenia wpłaty podstawowej pracodawcy będą mieli większą liczbę osób do skontrolowania, i weryfikacji na bieżąco, czy dany uczestnik nadal może korzystać z tego rodzaju obniżenia. Zgodnie z przepisami ustawy o PPK pracodawca ma obowiązek weryfikowania w każdym miesiącu, czy uczestnikowi PPK nadal przysługuje prawo do obniżenia wpłaty podstawowej (dotyczy to osób, które korzystają z możliwości obniżenia swojej wpłaty). Decyzja o obniżeniu wpłaty podstawowej zawsze należy do pracownika, nie ma tutaj żadnego automatycznego obniżenia wpłaty podstawowej – dopóki nie złoży on deklaracji, to obowiązek pracodawcy jest niezmiennie wnoszenie 2% za takiego uczestnika. Co ważne, to jeżeli pracownik otrzyma w którymś miesiącu wyższe wynagrodzenie, np. premia spowoduje, że jego świadczenie nie wyniesie 115% tylko 145% płacy minimalnej, to w tym miesiącu należy potrącić takiej osobie 2% wpłaty podstawowej, a w kolejnym miesiącu, w którym wynagrodzenie ponownie wynosić będzie 115% płacy minimalnej, to wpłata podstawowa jest nadal obniżona. Obniżenie obowiązuje, dopóki uczestnik PPK nie zmieni swojej dyspozycji.

Przykład

Obniżenie wpłaty podstawowej oznacza, że uczestnicy, którzy zdecydują się z tego skorzystać, w wariancie 0,5%, będą wnosili do PPK w każdym miesiącu tylko 15,05 zł, co w skali roku wyniesie 180,60 zł. Pracodawca wniesie w ramach swojej 1,5% wpłaty podstawowej 45,15 zł w każdym miesiącu, czyli 541,80 zł w skali roku. Do tego ze środków publicznych Fundusz Pracy przekaże na rachunek uczestnika 240 zł dopłaty rocznej (pod warunkiem że na koniec roku kalendarzowego uczestnik będzie miał na rachunku 158 zł i 02 gr.). Łącznie uczestnik wnoszący do PPK tylko 0,5 swojego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, zgromadzi w 2022 roku 962,40 zł.

Płaca minimalna od 2022 r.
Ekspert Legalis Księgowość Kadry Biznes Oskar Sobolewski

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Warunki otrzymania dopłaty rocznej w ramach PPK 

Zgodnie z ustawą o PPK, każdy uczestnik otrzyma dopłatę roczną w wysokości 240 zł pod warunkiem, że na jego rachunku zostanie zaewidencjonowana odpowiednia kwota w każdym roku kalendarzowym (będzie to weryfikowane przez PFR po zakończeniu roku i przekazywane bezpośrednio do instytucji finansowej – pracodawca nie będzie uczestniczył w tym transferze środków). Limit uprawniający do otrzymania tego zasilenia ze środków publicznych został oparty na płacy minimalnej.

Do jego obliczenia potrzebujemy równowartość wpłaty podstawowej uczestnika i pracodawcy (3,5 %) od sześciomiesięcznej płacy minimalnej. Oznacza to, że w 2022 r. dopłatę roczną otrzymają wszystkie osoby na koncie, których na koncie zostanie zaewidencjonowana kwota 632,10 zł, tj. 6 x (3010 zł x 3,5 %). W przypadku osób które obniżyły wpłatę podstawową limit ten wynosi 25% powyższej kwoty i jest równy 158,02 zł.

Warto podkreślić, że dopłata roczna nadal wynosi 240 zł, a ustawa o PPK nie przewiduje mechanizmu waloryzacji tej kwoty.


Polski Fundusz Rozwoju od 18.11.2021 r. wzywa pracodawców do zawarcia umowy o zarządzanie PPK