Roczne rozliczenie

Przedsiębiorcy opłacający podatek na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej lub podatek liniowy) bądź ryczałt mają obowiązek po zakończeniu roku kalendarzowego dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w dokumencie rozliczeniowym składanym za miesiąc, w którym upływa termin złożenia zeznania podatkowego. Zatem rozliczenia za 2023 r. należało dokonać w dokumencie ZUS DRA składanym za kwiecień 2024 r., przekazując go do 20.5.2024 r. Z tytułu rozliczenia mogła powstać nadpłata bądź niedopłata.

Nadpłata – wniosek o zwrot

W przypadku powstałej z tytułu rozliczenia rocznego składki zdrowotnej nadpłaty przedsiębiorca ma prawo do zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej, musi jednak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 r. (RZS-R) w terminie do 3.6.2024 r. Może tego dokonać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS. Wniosek jest udostępniony w widoku „Dokumenty i wiadomości’, w sekcji „Dokumenty robocze”. Należy go sprawdzić, podać numer konta bankowego do zwrotu nadpłaty i wysłać z profilu płatnika.

Ważne

Wniosek złożony po 3.6.2024 r. pozostanie bez rozpoznania.

Zwrot nadpłaty odbywa się tylko w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek. ZUS ma na to czas do 1.8.2024 r.

Ważne

ZUS zwróci nadpłatę tylko, gdy na koncie płatnika nie będzie zaległości z racji składek ZUS lub nienależnie pobranych świadczeń, do których zwrotu płatnik został zobowiązany. Jeżeli występują ww. zaległości, nadpłata podlega zaliczeniu na ich poczet.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w terminie, a nie ma zaległości w płatnościach składek, ZUS dokona rozliczenia kwoty nadpłaty składki zdrowotnej w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na złożenie rocznego zeznania, czyli w przypadku nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 rok – do 31.12.2024 r. Przedsiębiorca, który nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty, nie ma zatem prawa do potrącenia nadpłaty zaraz po dokonaniu rocznego rozliczenia – ze składki zdrowotnej opłacanej za kwiecień 2024 r. Może dokonać takiego potrącenia dopiero, gdy nadpłata zostanie zewidencjonowana na jego koncie.

Niedopłata wraz z odsetkami

W przypadku powstałej z tytułu rozliczenia rocznego niedopłaty składki zdrowotnej przedsiębiorca powinien był dokonać jej płatności w terminie płatności składek za kwiecień 2024 r., czyli do 20.5.2024 r., łącznie z bieżącą składką zdrowotną należną za kwiecień 2024 r. Jeśli tego nie zrobił, powstała z tego tytułu zaległość, którą powinien zapłacić wraz z odsetkami należnymi do dnia zapłaty.

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewidują jednak brak konieczności zapłaty odsetek od zaległości z tytułu składek o małej wartości (do dopłaty) lub gdy są one wpłacane krótko po terminie płatności (wówczas odsetki nie są wysokie).

Zgodnie z art. 23 ust. 1a ww. ustawy odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2024 r. minimalne wynagrodzenie od 1.1.do 30.6.2024 r. wynosi 4242 zł, a od 1.7. do 31.12.2024 – 4300 zł. W konsekwencji w 2024 r. płatnik składek nie musi wpłacać do ZUS odsetek, od opóźnienia w zapłacie należnych składek, jeśli ich wysokość nie będzie przekraczała: w okresie od stycznia do czerwca 2024 – 42,42 zł, a od lipca do grudnia 2024 – 43 zł.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź