Podniesienie progów finansowych definiujących mikro, małe, średnie i duże jednostki w dyrektywie o rachunkowości

Zawarte w unijnej dyrektywie o rachunkowości progi finansowe, tj. suma aktywów bilansu i przychody netto ze sprzedaży, definiujące mikro, małe, średnie i duże jednostki, zostaną podwyższone o 25%. Wynika to z inflacji, która w ostatnich 10 latach osiągnęła 24,3% w strefie euro. Progi odnoszące się do liczby pracowników pozostaną niezmienione.

Dnia 17.10.2023 r. Komisja Europejska przyjęła dyrektywę delegowaną zmieniającą dyrektywę o rachunkowości. Dyrektywa delegowana zostanie ogłoszona po upływie 2-miesięcznego terminu na ewentualny sprzeciw Rady UE i Parlamentu Europejskiego, który przypada na 19 grudnia.

Więcej treści rachunkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Przesunięcie terminu wydania sektorowych ESRS i ESRS dla jednostek z państw trzecich

W unijnej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zobowiązano jednostki objęte jej zakresem do umieszczania w sprawozdaniu z działalności informacji z zakresu ESG. Informacje te mają być sporządzane zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Dnia 17.10.2023 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt decyzji odraczającej termin wydania sektorowych ESRS oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich. Proponowana nowa data to 30.6.2026 r.