W związku z tym, że od 1.7.2021 r. ewidencjonowane na kasach on-line muszą być kolejne usługi – pojawiła się wątpliwość czy  obowiązek ten dotyczy także usług doradztwa podatkowego.

Problem wynika z tego, że w przepisach VATU i rozporządzeń wykonawczych używa się niekonsekwentnie pojęć: „usługi prawnicze i prawne”, „usługi doradcze i doradztwo”. Skoro ustawodawca rozróżnia pojęcie usług prawniczych i usług doradztwa, to bez wątpienia obowiązek instalacji kasy rejestrującej online nie może dotyczyć usług doradztwa podatkowego, jeśli obowiązek ten zostały wymieniony tylko wobec usług prawniczych.

Chcąc uzyskać wyjaśnienia ww. problemu Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) zapytała ministra finansów czy usługi świadczone przez doradców podatkowych zostały zakwalifikowane do usług prawniczych i muszą być od 1.7.2021 r. ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących online.

W odpowiedzi MF wskazało, że: „zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 10.6.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059) odroczono terminy na wdrożenie kas online dla podatników, wchodzących w ten obowiązek z 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r. Wprowadzone zmiany objęły podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Doradcy podatkowi nie zostali ujęci w tej grupie podatników”.