W lipcu 2022 r weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, która obejmuje przede wszystkim nowelizacje ustawy z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (PPE). W ramach tej nowelizacji pojawił się nowy obowiązek dla pracodawców prowadzących PPE – raportowanie poziomu partycypacji w PPE.

Ważne

Nowy obowiązek poinformowania PFR o poziomie partycypacji w PPE, oznacza przekazywanie do PFR dwa razy w roku informacji o poziomie partycypacji w PPE – do 31 lipca i 31 stycznia, według stanu odpowiednio na dzień 1 lipca i 1 stycznia. Poziom partycypacji jest ważny przede wszystkim dla pracodawców korzystających ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK.

Po raz pierwszy z obowiązku raportowania poziomu partycypacji w PPE pracodawcy musieli się wywiązać, według stanu na dzień 1.7.2022 r. Pracodawcy, którzy prowadzą PPE, przekazywali Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) oświadczenia o liczbie uczestników programu oraz liczbie pracowników zatrudnionych u pracodawcy według stanu na dzień 1 stycznia i według stanu na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym, czyli poziomu partycypacji w PPE. Podobnie jak to miało miejsce w lipcu, również w styczniu 2023 r. pracodawcy będą musieli przekazać wskazane dane do PFR. Korzystając ze specjalnego formularza, pracodawcy przekażą dane o liczbie osób zatrudnionych i liczbie uczestników PPE.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

W tym celu został stworzony specjalny formularz, w którym pracodawcy mogą w sposób elektroniczny przekazać dane. PFR powinien przekazać w postaci elektronicznej (podobnie jak w lipcu) link do strony, na której pracodawcy prowadzący PPE po uwierzytelnieniu będą przekazywać informacje o poziomie partycypacji.

Oświadczenie pracodawcy

Oświadczenie pracodawcy będzie musiało zostać przekazane w postaci papierowej albo elektronicznej do 31.1.2023 r. według stanu na 1.1.2023 r. Ustawa wprost wskazuje, że ostatni dzień, w którym należy przekazać dane to 31 stycznia. W praktyce to oznacza, że już do 31.1.2023 r. pracodawcy prowadzący PPE będą mieli po raz drugi obowiązek przekazania do PFR danych dotyczących poziomu partycypacji w PPE, kolejna taka weryfikacja i raportowanie będzie miało miejsce w lipcu 2023 r.

Procedura przekazywania danych może być podobna do tej, która była realizowana w momencie, kiedy PFR weryfikował, dlaczego pracodawcy nie prowadzą PPK.

Oświadczenie dotyczące poziomu partycypacji w PPE pracodawcy mogą przekazać, zgodnie z informacją PFR na dwa sposoby:

  • po pierwsze elektronicznie, za pomocą specjalnego formularza na stronie: https://ppe.pfr.pl
  • druga możliwość to przesłanie oświadczenia bezpośrednio do PFR na specjalny uruchomiony w tym celu adres mailowy [email protected].
Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Wskazane dane będą niezbędne do zweryfikowania czy poziom partycypacji w PPE uprawnia pracodawca do korzystania ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK. PFR sprawdzi czy pracodawcy prowadzący PPE i nie posiadający PPK spełniają ustawowe przesłanki uprawniające ich do niewdrażania PPK – wśród tych przesłanek jest m.in. zapewnienie partycypacji w PPE na poziomie co najmniej 25% (art. 133 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych).

Zapraszam do obejrzenia filmu, w którym prezentuję powyższe treści.