Przedłużony termin do złożenia informacji o cenach transferowych

Stosownie do art. 11t ust. 1 PDOPrU i odpowiednio art. 23zf ust. 1 PDOFizU, podmioty powiązane powinny złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra finansów. Są to podmioty zobowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane.

Na podstawie art. 50 OrdPU Minister Finansów przedłużył do 31.1.2024 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 11t ust. 1 PDOPrU i art. 23zf ust. 1 PDOFizU, w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 30.11.2023 r. do 31.12.2023 r. Przedłużony termin ma zastosowanie do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2021 r., zatem za rok 2022.

Informacja TPR

Informacja o cenach transferowych (Informacja TPR) zawiera zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz o transakcjach zawieranych przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. rajach podatkowych). Informacja TPR obejmuje informacje na temat:

1) transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych;

2) niektórych transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz

3) transakcji innych niż transakcje kontrolowane zawartych z podmiotami z siedzibą w tzw. raju podatkowym.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Termin i miejsce złożenia informacji TPR

Za 2022 rok informację TPR składa się do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 31.1.2024 r. Należy zaznaczyć, że nastąpiła zmiana w tym zakresie wcześniej organem właściwym był to Szef KAS. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną informację TPR składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według:

1) miejsca prowadzenia działalności;

2) miejsca siedziby – w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym miejscu;

3) miejsca zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwości na podstawie pkt 1 i 2.

Forma złożenia i treść informacji TPR

Informację TPR składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami OrdPU. Informację TPR sporządza się według wzoru dokumentu elektronicznego, zamieszczonego w BIP Ministerstwa Finansów. Informację TPR składa się przez bramkę e-Deklaracje. Obecnie jest to formularz TPR-C (wersja 5) i TPR-P (wersja 5) lub za pomocą narzędzia do wysyłki xml. Informacji TPR nie można złożyć przez ePUAP.

Informacja TPR jest sporządzana na podstawie:

1) lokalnej dokumentacji cen transferowych – w przypadku gdy podmiot powiązany był obowiązany do sporządzenia tej dokumentacji;

2) sprawozdania finansowego lub innych dokumentów – w przypadku gdy podmiot powiązany nie był obowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W informacji TPR należy przedstawić dane zgodne z zaprezentowanymi w lokalnej dokumentacji cen transferowych, np. w informacji TPR transakcje powinny być grupowane i klasyfikowane zgodnie z ich ujęciem w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Szczegółowy zakres informacji TPR-C(5) lub TPR-P(5) znajduje się w rozporządzeniach Ministra Finansów z 29.8.2022 r.:

1) w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1934, ze zm.);

2) w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1923, ze zm.).

Ważne

Trzeba zaznaczyć, że nastąpiło połączenie oświadczenia TP, które wcześniej składane było oddzielnie, które potwierdza, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane – stanowi integralną część formularza TPR.

Ważne

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że do momentu publikacji nowych wzorów Informacji TPR, raportowanie za rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2021 r. było możliwe za pośrednictwem „starych” formularzy TPR-C(4) oraz TPR-P(4). W konsekwencji nie ma wymogu ponownego składania informacji TPR według struktur logicznych TPR-C(5) lub TPR-P(5) przez podmioty, które wywiązały się z obowiązku przed publikacją nowych wersji.

Podpis informacji TPR

Od 1.1.2022 r. informacja TPR jest podpisywana przez:

1) osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,

2) osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym, posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodząca w skład tego organu.

Przy czym informacja TPR może zostać podpisana przez pełnomocnika, ale tylko wtedy, gdy jest on: adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. W odniesieniu do osoby podpisującej informację o cenach transferowych wymagane jest zgłoszenie pełnomocnictwa UPL-1.

Informacja TPR jest podpisywana z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie UE. Wymagana jest zgodność identyfikatora wykorzystywanego w podpisie kwalifikowanym z identyfikatorem pełnomocnika wskazanym w pełnomocnictwie UPL-1.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Kara za niezłożenie informacji TPR

Niezłożenie informacji TPR podlega karze zgodnie z art. 80e KKS zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych. Jednak w przypadku niezłożenia informacji TPR w terminie, można skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu.

Aktualna wersja Informatora TPR

Ministerstwo Finansów, w celu ułatwienia wywiązywania się z obowiązku raportowania, przygotowało aktualne zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczących Informacji TPR wyd. 4 (z 27.12.2023 r.). Link do informatora TPR: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/informator-tpr-pytania-i-odpowiedzi-edycja-czwarta/