Uważam, że awaria prądu uniemożliwiająca pracownikowi świadczenie pracy zdalnej, nie kwalifikuje się do tego, aby udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. Może być natomiast potraktowane jako usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy bez prawa do wynagrodzenia.

Stosownie do art. 1481 KP pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy, o którym mowa powyżej, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Pracodawca jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy na wniosek zgłoszony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. Zwolnienie to udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Analizowany przepis nie definiuje pojęcia siły wyższej, toteż należy w tym zakresie odwołać się do sposobów jej ujmowania w orzecznictwie oraz w nauce prawa. W wyroku z 13.5.2021 r. (V CSKP 83/21, Legalis) Sąd Najwyższy zdefiniował siłę wyższą jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne i nieuchronne, w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia.

Aby skorzystać z powyższego uprawnienia, muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki:

1) powodem zwolnienia jest działanie siły wyższej,

2) siła wyższa dotyczy pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem,

3) niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Uważam, że awaria prądu uniemożliwiająca pracownikowi świadczenie pracy zdalnej nie kwalifikuje się do tego, aby udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. Nie jest to bowiem sytuacja związana „z pilnymi sprawami rodzinnymi spowodowanymi chorobą bądź wypadkiem”. W analizowanym przypadku pracodawca może potraktować nieobecność pracownika w pracy, jako usprawiedliwioną, ale bez prawa do wynagrodzenia.