Tarcza antykryzysowa 3.0 to nieoficjalna nazwa projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Po jej przyjęciu przez rząd 28 kwietnia 2020 r. trafiła do Sejmu, który zajmie się nią na posiedzeniu rozpoczynającym się 29 kwietnia 2020 r. Zmienia ona m.in. tzw. specustawę, czyli ustawę z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.). Modyfikuje również wiele innych ustaw. Mimo pierwotnych planów nie ingeruje w procedury rozwiązywania stosunków pracy.

7 proponowanych rozwiązań dotyczących zatrudnienia w tarczy antykryzysowej 3.0

L.p. Rodzaj rozwiązania Sposób realizacji
1. Wykonywanie pracy przez pracowników i osoby świadczące pracę w jednostkach pomocy społecznej podczas odbywania w nich kwarantanny

(art. 4e specustawy dodany art. 43 pkt 3 tarczy antykryzysowej 3.0)

– Dotyczy pracowników i osób świadczących pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej – podczas odbywania w nich obowiązkowej kwarantanny

– Praca może być świadczona w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, w sytuacjach szczególnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu zapewnienia niezbędnej pomocy osobom przebywającym w wymienionych jednostkach

– Wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę podczas obowiązkowej kwarantanny ma być dopuszczalne za zgodą takich zatrudnionych

– Za pracę będzie przysługiwać pełne wynagrodzenie zamiast wynagrodzenia chorobowego lub świadczeń chorobowych

2. Wykluczenie państwowych osób prawnych z grupy uprawnionych do ubiegania się o wsparcie z FGŚP

(art. 15g ust. 1 specustawy zmieniany art. 43 pkt 9 tarczy antykryzysowej 3.0)

Państwowe osoby prawne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych mają być wyłączone z grona uprawnionych do ubiegania o dofinansowanie ze środków FGŚP na ochronę miejsc, do którego zostały włączone na podstawie tarczy antykryzysowej 2.0 18 kwietnia 2020 r. z mocą od 1 kwietnia 2020 r.
3. Podstawy zatrudniania cudzoziemców

(art. 15z5 – art. 15z7 specustawy dodane art. 43 pkt 10 tarczy antykryzysowej 3.0)

– Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia: na pobyt czasowy i pracę, na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, na pracę albo pracę sezonową, a także bez obowiązku uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

– Zmienione warunki mają być skutkiem polecenia pracy zdalnej (art. 3 specustawy), obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ust. 8 specustawy) lub zastosowania elastycznych form czasu pracy, w tym zastosowania równoważnego systemu czasu pracy (art. 15x ust. 1 i art. 15zf ust. 1 specustawy)

– Powyższe zasady mają mieć też zastosowanie do zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w celu mobilności długoterminowej i krótkoterminowej

– Zezwolenie na pracę nie będzie wymagane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu ostatniego z tych stanów, jeśli cudzoziemiec będzie świadczył pracę sezonową oraz posiadał – ważne po 13 marca 2020 r. – zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

4. Dofinansowanie od starosty dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych

(art. 15zze1 specustawy dodany art. 43 pkt 13 tarczy antykryzysowej 3.0)

– Dotyczy pracodawców mających status mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, otrzymujących dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– Dofinansowanie na podstawie umowy zawartej ze starostą ma przysługiwać w części niepokrywającej z dotychczasowym dofinansowaniem

­– Wyłączenie zasady braku dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych

5. Brak postępowań kwalifikacyjnych dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie

(art. 46 tarczy antykryzysowej 3.0)

– Postępowania kwalifikacyjne mają być nieprzeprowadzane w całym 2020 r.

– Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2020 r. oraz opłatę wniesioną za udział w tym postępowaniu Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego ma zwrócić pracownikowi służby cywilnej

6. Zawieszenie awansu zawodowego i urlopów wypoczynkowych nauczycieli

(art. 50 tarczy antykryzysowej 3.0)

– Zawieszenie niektórych przepisów Karty Nauczyciela ma nastąpić w drodze rozporządzenia ministra ds. oświaty i wychowania

– Zawieszenie ma objąć zakres, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów

– Minister ma być uprawniony do wprowadzenia w powyższym zakresie odrębnych unormowań, tak aby zapewnić warunki do realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz innych podmiotów realizujących zadania Karcie Nauczyciela, biorąc pod uwagę podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19

7. Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń

(art. 51 tarczy antykryzysowej 3.0)

– Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę (art. 871 § 1 KP) mają być wyższe o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu

– Członek rodziny to: małżonek albo rodzic wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna

– Dziecko to dziecko własne pracownika, współmałżonka, a także rodzica wspólnego dziecka; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko