Od 16 maja 2020 r. kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę mogą być wyższe o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu. Od tego dnia zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca nie wymaga zmiany dokumentu legalizującego jego pracę w Polsce.

Tarcza antykryzysowa 3.0 to nieoficjalna nazwa ustawy z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Zmienia ona m.in. tzw. specustawę, czyli ustawę z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Modyfikuje również wiele innych ustaw. Większość regulacji tarczy 3.0 weszła w życie 16 maja 2020 r.

7 rozwiązań dotyczących zatrudnienia w tarczy antykryzysowej 3.0

L.p. Rodzaj rozwiązania Sposób realizacji
1. Wykonywanie pracy przez pracowników i osoby świadczące pracę w jednostkach pomocy społecznej podczas odbywania w nich kwarantanny

(art. 4e specustawy dodany art. 46 pkt 3 tarczy antykryzysowej 3.0)

– Dotyczy pracowników i osób świadczących pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej – podczas odbywania w nich obowiązkowej kwarantanny

– Praca może być świadczona w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, w sytuacjach szczególnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu zapewnienia niezbędnej pomocy osobom przebywającym w wymienionych jednostkach

– Wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę podczas obowiązkowej kwarantanny jest dopuszczalne za zgodą takich zatrudnionych

– Za pracę będzie przysługuje pełne wynagrodzenie zamiast wynagrodzenia chorobowego lub świadczeń chorobowych

2. Wykluczenie państwowych osób prawnych z grupy uprawnionych do ubiegania się o wsparcie z FGŚP

(art. 15g ust. 1 specustawy zmieniany art. 46 pkt 10 tarczy antykryzysowej 3.0)

Państwowe osoby prawne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych zostały wyłączone z grona uprawnionych do ubiegania o dofinansowanie ze środków FGSP na ochronę miejsc, do którego zostały włączone na podstawie tarczy antykryzysowej 2.0 18.4.2020 r. z mocą od 1.4.2020 r.
3. Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń osób zatrudnionych przez podmioty mające tytuł prawny do zabytku

(art. 15ga specustawy dodany art. 46 pkt 11 tarczy antykryzysowej 3.0)

– Podmiotem uprawnionym do dofinansowania jest osoba prawna, jednostka organizacyjna ze zdolnością prawną, lecz bez osobowości prawnej, a także osoba fizyczna – którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę̨ dziedzictwa światowego

– Wniosek o dofinansowanie może złożyć podmiot, który łącznie spełnia trzy warunki:

1) zatrudniał minimum 50 pracowników na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz na dzień złożenia wniosku,

2) zanotował spadek dochodów z zabytku w następstwie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii o minimum 25%, obliczony jako stosunek dochodów uzyskiwanych z zabytku z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1.1.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do dochodów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się̨ także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych – w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się̨ w dniu innym niż pierwszy dzień́ danego miesiąca kalendarzowego.

3) nie uzyskał ze środków publicznych dofinansowania do wynagrodzeń w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat

– Dofinansowanie przysługuje do wynagrodzenia pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, zatrudnionych przez niego nieprzerwanie przez minimum 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, którzy wykonują̨ czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej

– Maksymalna wartość dofinansowania to 80% wynagrodzenia brutto pracowników, lecz nie więcej niż̇ 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz należnych od tych wynagrodzeń́ składek na ubezpieczenie społeczne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

– Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż̇ 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

– Maksymalny okres dofinansowania wynosi 3 miesiące

– W stosunku do jednego zabytku o dofinansowanie może wystąpić tylko jeden podmiot

4. Podstawy zatrudniania cudzoziemców

(art. 15zi art. 15zspecustawy dodane art. 46 pkt 13 tarczy antykryzysowej 3.0)

– Cudzoziemiec może wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia: na pobyt czasowy i pracę, na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, na pracę albo pracę sezonową, a także bez obowiązku uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

– Zmienione warunki muszą być skutkiem polecenia pracy zdalnej (art. 3 specustawy), obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ust. 8 specustawy) lub zastosowania elastycznych form czasu pracy, w tym zastosowania równoważnego systemu czasu pracy (art. 15x ust. 1 i art. 15zf ust. 1 specustawy)

– Powyższe zasady mają też zastosowanie do zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w celu mobilności długoterminowej i krótkoterminowej

– Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu ostatniego z tych stanów, jeśli cudzoziemiec świadczy pracę sezonową oraz posiada – ważne po 13 marca 2020 r. – zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

5. Dofinansowanie od starosty dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych

(art. 15zze1 specustawy dodany art. 46 pkt 17 tarczy antykryzysowej 3.0)

– Dotyczy pracodawców mających status mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, otrzymujących dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– Dofinansowanie na podstawie umowy zawartej ze starostą przysługuje w części niepokrywającej z dotychczasowym dofinansowaniem

­– Wyłączenie zasady braku dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych

6. Brak postępowań kwalifikacyjnych dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie

(art. 48 tarczy antykryzysowej 3.0)

– Postępowania kwalifikacyjne nie będą przeprowadzane w całym 2020 r.

– Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2020 r. oraz opłatę wniesioną za udział w tym postępowaniu Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego zwróci pracownikowi służby cywilnej

7. Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń

(art. 52 tarczy antykryzysowej 3.0)

– Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę (art. 871 § 1 KP) mają być wyższe o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu

– Członek rodziny to: małżonek albo rodzic wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna

– Dziecko to dziecko własne pracownika, współmałżonka, a także rodzica wspólnego dziecka; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko

Autorka: Jadwiga Sztabińska
2020-05-18