Środki na rzecz ochrony miejsc pracy, dofinansowania dla pracodawców do wynagrodzeń i składek ZUS i świadczenia postojowe dla osób na umowach cywilnoprawnych. To tylko trzy z wielu rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej, obowiązującej od 31 marca 2020 r.

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) weszła w życie w dniu jej opublikowania, tj. 31 marca 2020 r. (dalej: tarcza antykryzysowa). Prace nad nią były błyskawiczne, podobnie jak nad ustawą z 02.03.2019 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), tzw. specustawa.

W artykule przedstawiamy Państwu najważniejsze rozwiązania z tarczy antykryzysowej w sferze zatrudnienia – w formie przystępnej tabeli.

Zobacz również

10 głównych rozwiązań dotyczących zatrudnienia przewidzianych w tarczą antykryzysową

Lp.

Rodzaj rozwiązania

Sposób realizacji

1.

Zawieszenie wykonywania badań okresowych

(nowy art. 12a specustawy)

– Zawieszenie obowiązków zapisanych w art. 229 § 2 zd. 1, § 4a w zakresie badań okresowych oraz § 5 KP, a także w art. 39j i art. 39k ustawy z 06.09.2001 r. o transporcie drogowym i art. 22b ust. 7 ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym ma obowiązywać od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

– Pracodawca i pracownik będą zobowiązani wykonać zawieszone badania najpóźniej w ciągu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii

2.

Rekompensata wynagrodzeń wypłaconych pracownikom niepełnosprawnym przez organizatorów zakładów

aktywności zawodowej

(nowy art. 15a specustawy)

Rekompensata ma być proporcjonalna do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności

Rekompensata ma być wypłacana w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do PFRON

3.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy pracowników młodocianych

(nowy art. 15f specustawy)

Dotyczy pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe

– Pracodawca zachowa prawo do refundacji, jeśli za czas zwolnienia będzie wypłacał wynagrodzenie w całości lub w części

4.

Świadczenia dla pracodawców na rzecz ochrony miejsc pracy

(nowy art. 15g specustawy)

– Świadczenia na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, a także środki na opłacanie składek ZUS mają być wypłacane na wniosek pracodawcy ze środków FGŚP

– Maksymalna wartość dofinansowania do wynagrodzenia w czasie przestoju ekonomicznego to 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w czasie obniżenia wymiaru czasu pracy – 40% przeciętnego wynagrodzenia wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień́ złożenia wniosku o dofinansowanie

5.

Utrzymanie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

(nowy art. 15h specustawy)

Orzeczenia, których ważność upłynęła w ciągu 90 dni przed dniem wejścia w życie tarczy antykryzysowej lub pod tej dacie mają być ważne przez kolejnych 60 dni od upływu ich ważności

6.

Ograniczenie zakazu handlu w niedziele

(nowy art. 15i specustawy)

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii ma być dozwolone wykonywanie w niedziele czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności

7.

Prawo zmiany systemów lub rozkładów czasu pracy pracowników przez stacje paliw płynnych i pracodawców związanych z działaniem infrastruktury krytycznej

(nowy art. 15x specustawy)

– Zmiana systemu lub rozkład czasu pracy pracowników będzie mogła być wprowadzona maksymalnie do odwołania zagrożenia epidemicznego/epidemii i ma zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji

– Możliwość polecania pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji

8.

Prawo skrócenia odpoczynku i zastosowania równoważnego czasu pracy oraz wprowadzenia mniej korzystnych warunków zatrudnienia przez pracodawców, u których nastąpił spadek obrotów z powodu koronawirusa

(nowy art. 15zf specustawy)

– Odpoczynek dzienny będzie mógł być skrócony do 8 godz., a tygodniowy do 32 godz.

– Możliwość zawarcia porozumienia w sprawie wprowadzenia równoważnego czasu pracy, w

którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godz., w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy

– Możliwość zawarcia porozumienia o stosowaniu przez uzgodniony czas mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż̇ wynikające z ich umów o pracę

9.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, tj. agencyjnej, zlecenia, o dzieło lub o świadczenie usług

(nowe art. 15zq-15zz specustawy)

– Świadczenie postojowe ma być wypłacane przez ZUS na wniosek osoby uprawnionej, jeśli koronawirus doprowadził do przestoju i będą spełnione ustawowe warunki

– Świadczenie będzie wypłacane w wysokości nieprzekraczającej 2080 zł (80% x 2600 zł), niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia

10.

Dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne

(nowy art. 15zzb specustawy)

– Dofinansowanie ma być wypłacane na podstawie umowy w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

– Wartość dofinansowania będzie uzależniona od poziomu spadku obrotów i ma być liczona jako procent sumy wynagrodzeń (wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne) pracowników objętych dofinansowaniem (np. przy spadku obrotów o minimum 30% – suma 50% wynagrodzeń́ poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń́, jednak nie więcej niż̇ 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę

– Dofinansowanie może być przyznane na nie dłużej niż 3 miesiące mikroprzedsiębiorcom, a także małym i średnim przedsiębiorcom

Jadwiga Sztabińska