W przypadku sprzedaży nieruchomości, uzyskiwany przez gminę zwrot kosztów operatu szacunkowego stanowi element kalkulacyjny ceny tej nieruchomości i jako taki jest albo opodatkowany według stawki 23% albo zwolniony z VAT. W przypadku natomiast, gdy do sprzedaży nieruchomości ostatecznie nie dochodzi, uzyskiwany przez gminę zwrot kosztów stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT (wyr. WSA z 8.5.2018 r., I SA/Kr 388/18).

Gmina wystąpiła o wydanie interpretacji w zakresie VAT. We wniosku wskazała, że w przypadku postępowań o zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym podmiot zainteresowany zakupem nieruchomości zwraca gminie poniesione przez nią koszty postępowania prowadzonego na jego wniosek np. koszty wykonania podziału geodezyjnego. Koszty te gmina ponosi we własnym imieniu, a obciążenie podmiotu zainteresowanego nieruchomością następuje zasadniczo przed samą dostawą nieruchomości i ma miejsce zarówno w przypadku, gdy dana sprawa kończy się podpisaniem umowy sprzedaży, jak i w sytuacji, gdy z różnych względów do sprzedaży tej nie dochodzi. Gmina zapytała czy zwrot takich kosztów powinien być po jej stronie uznany za czynność opodatkowaną VAT?

Ważne
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 31.1.2018 r. (0111-KDIB3-1.4012.18. 2018.1.KO) stwierdził, że jeśli dochodzi do sprzedaży nieruchomości to poniesione koszty zwiększają kwotę należną z tytułu transakcji i tym samym należy je traktować jako element dostawy. Jeżeli nie dochodzi do sprzedaży nieruchomości to czynność polegająca na obciążeniu strony kosztami sporządzenia niezbędnej dokumentacji nie mieści się w zakresie cywilnoprawnych stosunków łączących gminę jako właściciela nieruchomości z potencjalnym nabywcą. Zatem wpłaty dokonywane przez zainteresowanego kupnem nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Na powyższą interpretację gmina wniosła skargę do WSA, który wyrokiem z 8.5.2018 r. (I SA/Kr 388/18), skargę oddalił. Sąd stwierdził, że w pełni podziela stanowisko organu podatkowego, w interpretacji poprawnie wskazano, że w sytuacji, gdy nie dochodzi do sprzedaży nieruchomości nie mamy do czynienia z żadną usługą.