Zasady składania wniosku

 • Zleceniobiorcy mogą złożyć do ZUS wniosek RZN o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania składek.
 • Wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, agencyjnej czy o świadczenie usług). W przypadku niedochowania terminu wniosek nie zostanie rozpatrzony.
 • Wniosek można przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1.1.2021 r.
 • Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1.1.2021 r. do 30.4.2021 r., w zakresie umów zawartych między 1.1.2021 r. a 31.3.2021 r.

Czego dotyczy wniosek RZN?

Zwolnieniu mogą podlegać umowy cywilnoprawne, np. umowa zlecenia, umowa agencyjna czy umowa o świadczenie usług. Wniosek RZN dot. zwolnienia zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek. O jakie składki chodzi? Wniosek RZN może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Warunkiem bezwzględnym jest jednak to, aby były to składki należne za okres od 1.1.2021 r. do 30.4.2021 r., co do w zakresie umów cywilnoprawnych zawartych między 1.1.2021 r. a 31.3.2021 r.

Jak podaje ZUS: składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem nie są ewidencjonowane i zapisywane na koncie ubezpieczonego. W okresie zwolnienia ze składek zleceniobiorca i członkowie jego rodziny, których zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, mają oczywiście prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

Inne przesłanki, które muszą być spełnione, aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek są następujące:

 • przedmiot umowy musi być związany jest z działalnością i usługami określonymi w tarczy antykryzysowej 6.0.,
 • uzyskany przez zleceniobiorcę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód z wykonywanych umów zlecenia ze wskazanych tytułów na rzecz wszystkich zleceniodawców nie może być wyższy od 5 168,93 zł., tj. od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Ważne

Zleceniobiorca musi ponadto złożyć oświadczenie, że jest świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez zleceniobiorcę we wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek.

Z jakim rodzajem działalności musi być związany przedmiot zawartej umowy cywilnoprawnej, w związku z tarczą antykryzysową 6.0.?

 • z działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej;
 • z działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • z działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych;
 • z usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);
 • z usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z 21.11.1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 902), w zakresie pozaszkolnych form edukacji, przez przewodników muzeów.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek zawiera:

 1. dane zleceniobiorcy: imię i nazwisko, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji;
 2. dane zleceniodawcy: imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numer PESEL i REGON;
 3. datę zawarcia umowy zlecenia;
 4. okres na jaki została zawarta umowa;
 5. planowany przychód z tytułu wykonywania umowy zlecenia w okresie od 1.1.2021 r. do 30.4. 2021 r.;
 6. przedmiot zawartej umowy.

Jak i gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek RZN zleceniobiorca może złożyć tylko elektronicznie:

 1. przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS.
 2. za pośrednictwem strony gov.pl

Wniosek można podpisać za pomocą: profilu PUE; kwalifikowanego podpisu elektronicznego; profilu zaufanego (PZ ePUAP); podpisu osobistego (e-dowodu).

Oczywiście po złożeniu wniosku należy bezwzględnie o tym poinformować zleceniodawcę.

Również poprzez profil PUE ZUS zleceniobiorca i zleceniodawca zostaną poinformowani o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku RZN. Jeżeli jednak decyzja będzie negatywna, zleceniobiorcy przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jakie są obowiązki zleceniodawcy?

 • zleceniodawca musi przesłać za zleceniobiorcę zerowe imienne raporty miesięczne za okresy, za które przysługuje mu zwolnienie z obowiązku naliczania składek;
 • w przypadku gdy zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczyć będzie tylko części przychodu z umowy cywilnoprawnej, to od pozostałej części przychodu zleceniodawca musi obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki w terminie i na dotychczasowych zasadach.