Ustawa z dnia 2.3.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na mocy zmienionego ustawą z dnia 9.12.2020 r. przepisu art. 15p i 15q umożliwiła radom gmin wprowadzenie, drogą uchwały za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 roku, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Jednocześnie w ten sam sposób rada gminy może przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców terminy płatności rat podatku do nieruchomości w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r. Ważne jest także spełnienie przesłanki pogorszenia płynności finansowej.

Przepisy aktów prawnych nie definiują pojęcia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, dlatego każdy przedsiębiorca może dobrowolnie intepretować swoją sytuację ekonomiczną. Wydaje się to być celowym zabiegiem ustawodawcy, umożliwiającym przedsiębiorcom dobrowolne ustalanie kryteriów. Klasycznymi przykładami negatywnych konsekwencji mogą być:

  1. Spadek dochodów;

  2. Ograniczenia prowadzenia działalności wprowadzane przez ustawodawcę;

  3. Utrata płynności finansowej;

  4. Ograniczenie zatrudnienia;

Przedsiębiorcy zatem powinni obserwować, czy rada właściwej gminy właściwej dla miejsca położenia nieruchomości podjęła stosowną uchwałę w tym zakresie. Wszystkie informację są dostępne na stronach internetowych właściwej gminy.

Jak uzyskać ulgę?

Każdy przedsiębiorca starający się ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych będzie zobligowany do złożenia stosownych dokumentów, w szczególności:

1. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych wraz z uzasadnieniem
2. Dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika lub interes publiczny
3. Dokumenty potwierdzające trudną sytuację wnioskodawcy – zaświadczeniu o wynagrodzeniu lub pobieraniu renty, emerytury, ponoszone wydatki. W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą należy dołączyć informację dotyczącą sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, wartości otrzymanej pomocy de minimis z ostatnich trzech lat kalendarzowych wyrażonej w EURO , formularza informacji którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1543),

Termin załatwienia sprawy

Termin rozpatrzenia wniosku to jeden miesiąc oczywiście w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o udzieleniu ulgi lub jej odmowie. Od decyzji przysługuje przedsiębiorcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej gminy, która tą decyzję wydała, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości a zaległości

Niestety bardzo często gminy stawiają dodatkowy warunek przedsiębiorcom, iż przy składaniu wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych w postaci podatku od nieruchomości nie mogą posiadać żadnych zaległości z nim związanych. Otóż rada gminy nie może uzależnić zwolnienia z podatku od nieruchomości od tego, czy beneficjent nie ma zaległości podatkowych – co wielokrotnie już zostało potwierdzone przez sądy w tym Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyrokach z 11.8.2020 r. (sygn. akt II FSK 646/20) i z 4.12.2019 r. (sygn. akt II FSK 124/18) oraz przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku z 7.10.2020 r. (sygn. akt I SA/Bk 511/20).