W projekcie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych przewidziano zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) banków centralnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski, uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym, które zostały nabyte od 1.1.2021 r. do 31.12.2025 r., a także z odpłatnego zbycia tych obligacji. Zaniechanie poboru podatku ma mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do 31.12.2047 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.