W rozporządzeniu Ministra Finansów z 20.8.2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – określono towary inne niż wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1-3a ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, których przewóz jest objęty systemem monitorowania przewozu i obrotu, wraz ze wskazaniem masy, ilości, objętości lub wartości tych towarów, oraz przypadki, w których ich przewóz nie podlega temu systemowi, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. W przypadku przewozu gazu LPG przemieszczanego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18b lit. a ustawy o podatku akcyzowym, przewóz ten winien być zgłoszony również do systemu monitorowania przewozu i obrotu SENT.

Zmiana rozporządzenia polega na wyłączeniu z systemu monitorowania przewozu i obrotu towarów z pozycji CN ex 2711 (gaz LPG), w przypadku gdy są one przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18b lit. a ww. ustawy, z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego. Jak zauważa ministerstwo, wprowadzone rozwiązanie odciąży podmioty, które dokonują przewozu gazu LPG do innych celów niż do napędu silników pojazdów samochodowych albo zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, z rejestrowania ich przewozów w systemie monitorowania przewozu i obrotu (SENT).

Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.