Podmioty zawierające umowy z nierezydentami mają, co do zasady, obowiązek bez wezwania organu podatkowego powiadomić ten organ o zawartych umowach. Dokonują tego na druk ORD-U. Jednak zgłaszanie umów z nierezydentami nie jest automatyczne i zależy od tego z kim zawiera się umowę i jaka jest wartość zawartej transakcji. Szczegóły w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Finansów z 24.12.2002 r. w sprawie informacji podatkowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 68).

Z obowiązku składania ORD-U na podstawie art. 82 § 1a ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej: OrdPU) byli zwolnieni podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP. Jednak przepis art. 82 § 1a OrdPU z 1.1.2019 r. został skreślony. W konsekwencji pojawiły się wątpliwości czy podatnicy, którzy składają za 2018 r. uproszczone sprawozdania są objęci zwolnieniem z obowiązku składania za 2018 r. informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U.

Przepis art. 82 § 1a OrdPU stanowił, że przepisu w zakresie obowiązku sporządzania i przekazywania ORD-U w rozumieniu przepisów prawa dewizowego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie stosuje się do podatników obowiązanych do sporządzenia uproszczonego sprawozdania na podstawie przepisów art. 45 ust. 9 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: PDOFizU) (PIT/TP) oraz art. 27 ust. 5 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: PDOPrU) (CIT/TP). Powyższe wyłączenie z obowiązku składania ORD-U nie dotyczyło podatników, składających uproszczone sprawozdania CIT/TP i PIT/TP i jednocześnie zobowiązanych do przygotowania dokumentacji podatkowej (cen transferowych) z tytułu zapłaty należności lub zawarcia umów z podmiotem, mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju, stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe).

Ministerstwo finansów wyjaśniło, że zarówno uproszczone sprawozdania CIT/TP i PIT/TP, jak również ORD-U, składane są za rok podatkowy. W związku z tym obowiązki z nimi związane powinny być interpretowane zgodnie z zasadą roczności. Zatem pomimo tego, że obowiązki sprawozdawcze w zakresie CIT/TP i PIT/TP oraz ORD-U realizowane są po zakończonym roku podatkowym, to dopełniają (i stanowią konsekwencję) obowiązku powstałego w roku poprzednim i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od tego obowiązku. Dodatkowo, uchylane przepisy (art. 82 § 1a OrdPU) wiążą warunek zwolnienia z obowiązku składania ORD-U z obowiązkiem składania uproszczonego sprawozdania CIT/TP i PIT/TP objętego zasadą roczności. W rezultacie, do określania obowiązku w zakresie składania ORD-U, jak również mogących mieć zastosowanie zwolnień z tego obowiązku, powinny mieć zastosowanie przepisy obowiązujące w roku podatkowym, za który ta informacja jest składana.

Zatem podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. W konsekwencji, uchylenie art. 82 §1a OrdPU od 1.1.2019 r. wywołuje skutek w odniesieniu do informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U składanej dopiero za 2019 r.